Publicēts: 24.05.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 24. maijā


Latvijas Bankas padome 24. maija sēdē apstiprināja trīs normatīvos dokumentus: "Likviditātes prasību izpildes noteikumus", "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumus" un "Kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumus", kā arī apsprieda jautājumu par procentu likmēm, atstājot tās nemainītas.

 "Likviditātes prasību izpildes noteikumi" ir izstrādāti, pamatojoties uz "Kredītiestāžu likuma" 37. pantu, un nosaka Latvijas Bankas noteikto likviditātes prasību izpildes kārtību. Noteikumi aizstās "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumu" (apstiprināti 1996. gada 17. maijā) 3. punktu "Likviditātes prasības".

 

Ņemot vērā Bāzeles Banku uzraudzības komitejas rekomendācijas likviditātes nodrošināšanai, noteikumos ir precizētas kredītiestāžu likviditātes pārvaldīšanas politikas izstrādāšanas prasības. Noteikumos saglabāta bez izmaiņām "Aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskata" un "Likviditātes rādītāja aprēķina" sagatavošanas kartība.

Noteikumi ir saistoši visām Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm un stāsies spēkā ar 2000. gada 1. jūliju.

 "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumi" izstrādāti, ņemot vērā 2000. gada 16. martā apstiprinātos Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumus", kas ievieš kapitāla prasību tirgus riskiem. Tādējādi tiks ieviestas Eiropas Kopienas direktīvas Nr. 93/6/eEC "Par kredītiestāžu un investīciju sabiedrību kapitāla pietiekamību" prasības, kas attiecas uz riska darījumiem, kuri iekļauti tirdzniecības portfelī. Noteikumi aizstās Latvijas Bankas "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumu" (apstiprināti 1996. gada 17. maijā) 4. punktu "Riska darījumu ierobežojumi".

Noteikumi izstrādāti "Kredītiestāžu likumā" un Latvijas Bankas noteikto kredītiestāžu darbību regulējošo prasību ievērošanas kontrolei un nosaka attiecīgo pārskatu iesniegšanas kārtību.

Noteikumi paredz, ka kredītiestādēm ar nelielu tirdzniecības portfeli (t.i., kredītiestādēm, kuras ir atbrīvotas no pozīcijas, preču, norēķinu un darījuma partnera riska kapitāla prasību ievērošanas) jāiesniedz saīsinātie pārskati par riska darījumu ierobežojumiem, kuros riska darījumi nav sadalīti bankas portfeļa riska darījumos un tirdzniecības portfeļa riska darījumos. Kredītiestādēm, kuru tirdzniecības portfelis pārsniedz Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" minimālos kritērijus, jāsagatavo paplašināti pārskati par riska darījumu ierobežojumiem, kuros atsevišķi jānovērtē un jāuzrāda bankas portfeļa un tirdzniecības portfeļa riska darījumi. Pārskati par riska darījumu ierobežojumiem jāsagatavo par stāvokli katra mēneša pēdējā datumā.

Lai papildinātu kredītiestāžu uzraudzībai nepieciešamo informāciju un ievērojot Eiropas Kopienas direktīvas Nr. 92/121/eEC "Par kredītiestāžu lielo riska darījumu pārraudzību un kontroli" prasības, tiek ieviests jauns pārskats "Riska darījumu ierobežojumiem nepakļauto lielo riska darījumu pārskats", kas jāsagatavo un jāiesniedz Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldei par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī.

Noteikumi ir saistoši visām Latvijas Republikā reģistrētajām bankām un krājaizdevu sabiedrībām un tie stāsies spēkā ar 2000. gada 1. jūliju, bet, tā kā Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumi" stāsies spēkā pakāpeniski, bankām līdz 2001. gada 1. janvārim būs jāsagatavo saīsinātie pārskati un jāaprēķina riska darījuma ierobežojumi, neņemot vērā riska darījumu dalījumu bankas portfeļa riska darījumos un tirdzniecības portfeļa riska darījumos.

"Kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumi" sagatavoti, ņemot vērā 2000. gada 16. martā apstiprinātos Latvijas Bankas "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumus", kuri ievieš kapitāla pietiekamības prasību tirgus riskiem, kā arī ievērojot Eiropas Kopienas direktīvas Nr. 77/780/eEC "Par kredītiestāžu darbības uzsākšanu un veikšanu regulējošo likumu, normatīvo un administratīvo dokumentu koordinēšanu" ar grozījumu Nr. 89/646/eEC prasības. Noteikumi aizstās "Pārskatu par kredītiestādes ieguldījumiem sagatavošanas noteikumus" (apstiprināti 1998. gada 17. septembrī).

 

Noteikumi ir izstrādāti attiecīgo "Kredītiestāžu likumā" noteikto regulējošo prasību ievērošanas kontrolei un nosaka kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Noteikumi paredz, ka ieguldījumu ierobežojumi neattiecas uz kredītiestādes pārņemto līdzdalību, ieguldījumiem tirdzniecības portfeļa finanšu instrumentos, līdzdalību palīguzņēmumos, kustamo un nekustamo īpašumu, kas nepieciešams bankas finanšu pakalpojumu sniegšanai, kā arī kredītiestādes pārņemto kustamo un nekustamo īpašumu.

Lai savlaicīgi saņemtu informāciju par ieguldījumu kustību periodā starp pārskatu iesniegšanu (pārskati tiek iesniegti divas reizes gadā), tiek ieviesta prasība kredītiestādei 30 dienu pirms būtiskas līdzdalības iegūšanas uzņēmuma, kredītiestādes, finanšu iestādes vai palīguzņēmuma pamatkapitālā rakstiski informēt Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldi par paredzēto būtiskas līdzdalības iegūšanu.

Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām bankām un krājaizdevu sabiedrībām un stāsies spēkā ar 2000. gada 1. jūliju.