Publicēts: 28.12.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 28. decembrī

(Preses paziņojums Adobe PDF versijā)

Maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo 2001. gada 3. ceturksnī bija 123.7 milj. latu jeb 10.5% no iekšzemes kopprodukta (2. ceturksnī - 75.3 milj. latu jeb 6.3%, iepriekšējā gada 3. ceturksnī - 67.2 milj. latu jeb 6.2%). Pakalpojumu pozitīvais saldo salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 8.4 milj. latu, bet pārējo tekošā konta posteņu saldo pasliktinājās. Preču importa kāpumam (par 13.6%) apsteidzot preču eksporta pieaugumu (par 8.6%), preču negatīvais saldo palielinājās par 38.0 milj. latu (galvenokārt sakarā ar mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu, kā arī transportlīdzekļu importa kāpumu).

Tekošā konta negatīvais saldo
(% no iekšzemes kopprodukta)

Pieprasījuma samazināšanās Eiropā noteica preču eksporta pieauguma tempa sarukumu. Eiropas Savienības valstu grupā tautsaimniecības lejupslīde īpaši skāra Vāciju, Somiju un Zviedriju, kas ir nozīmīgas Latvijas partnervalstis eksportā. 3. ceturksnī Latvijas eksporta pieaugums uz Eiropas Savienības valstīm salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palēninājās līdz 3.6% un šo valstu eksporta īpatsvars Latvijas eksporta kopapjomā samazinājās no 64.5% līdz 60.9%. Strauji turpināja pieaugt eksports uz NVS valstīm (uz Krieviju un Baltkrieviju) un pārējām valstīm (uz ASV un Lietuvu).

Latvijas eksportā nozīmīgo preču - koksnes un tās izstrādājumu - izvedums palielinājās tikai par 2.6% un metālu un to izstrādājumu eksports pat nedaudz samazinājās, nosakot eksporta kāpuma lēnāku tempu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni būtiski saruka koksnes un tās izstrādājumu (sezonālu faktoru ietekmē) un metālu un to izstrādājumu (galvenokārt melno metālu) eksports.

Pakalpojumu pozitīvais saldo 3. ceturksnī bija 73.7 milj. latu un sedza 35.8% no preču negatīvā saldo. Sarūkot no nerezidentiem saņemto pakalpojumu apjomam, pārvadājumu pakalpojumu pozitīvais saldo salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 3. ceturksni palielinājās par 3.7 milj. latu. Kaut arī sniegto jūras transporta citu pakalpojumu apjoms samazinājās, nerezidentiem sniegto pārvadājumu pakalpojumu apjoms nemainījās, jo vienādā apjomā pieauga sniegto jūras transporta pakalpojumu (kravu pārvadājumi) un cita transporta pakalpojumu apjoms.

Braucienu pakalpojumu saldo joprojām bija negatīvs, taču salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu tas uzlabojās par 13.1 milj. latu. Kāpumu noteica personisko braucienu negatīvā saldo pārmaiņas - samazinājās rezidentu tēriņi ārvalstīs un palielinājās nerezidentiem sniegto pakalpojums galvenokārt saistībā ar Rīgas 800 gadu jubilejas pasākumiem jūlijā un augustā.

Nerezidentu ienākumiem Latvijā palielinoties straujāk nekā rezidentu ienākumiem ārvalstīs, ienākumu saldo 3. ceturksnī bija negatīvs (1.4 milj. latu). Nerezidentu ienākumu kāpumu galvenokārt noteica veiksmīga tiešo investīciju uzņēmumu Latvijā darbība un to gūtās peļņas reinvestēšana uzņēmumos. Pieauga arī rezidentu ienākumi, jo palielinājās ārvalstīs nodarbināto rezidentu atlīdzība un rezidentu portfeļieguldījumu ienākumi ārvalstīs.

Kapitāla un finanšu konta pozitīvais saldo bija 143.3 milj. latu.

Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā palielinājās par 69.4 milj. latu. Kāpumu noteica saņemtās ārvalstu tiešās investīcijas cita kapitāla veidā (pieaugums par 35.4 milj. latu) - galvenokārt tiešo investoru aizdevumi uzņēmumiem. Nerezidentu veiktie ieguldījumi iekšzemes uzņēmumu pašu kapitālā un uzņēmumos reinvestētā peļņa bija attiecīgi 14.0 milj. un 20.0 milj. latu. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu tiešo investīciju neto ieplūde Latvijā reinvestētās peļņas veidā un cita kapitāla veidā palielinājās attiecīgi par 23.8 milj. un 18.2 milj. latu.

Portfeļieguldījumu pozitīvais saldo bija 6.9 milj. latu. Rezidentu ārvalstu ieguldījumu portfeļa samazināšanas dēļ Latvijā ieplūda 14.8 milj. latu. Savukārt nerezidentu ieguldījumi Latvijā saruka par 7.9 milj. latu galvenokārt sakarā ar Latvijas valsts obligāciju dzēšanu.

Citu ieguldījumu saldo bija pozitīvs (74.1 milj. latu), jo Latvijas rezidentu aktīvi ārvalstīs samazinājās par 11.3 milj. latu un saistības pret nerezidentiem pieauguma par 62.8 milj. latu. Nozīmīgākie darījumi veikti banku sektorā. Pieaugot īstermiņa saistībām, banku sektora citu ieguldījumu pozitīvais saldo bija 36.7 milj. latu.

Galvenokārt valūtas mijmaiņas darījumu rezultātā rezerves aktīvi 3. ceturksnī palielinājās par 9.0 milj. latu. Latvijā ieplūda vairāk ārvalstu valūtas, nekā bija nepieciešams tekošā konta operāciju finansēšanai, tāpēc maksājumu bilance bija pozitīva.

LATVIJAS MAKSĀJUMU BILANCE
(tūkst. latu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

2001

 

 

 

1. cet.

2. cet.

3. cet.

4. cet.

1. cet.*

2.cet.*

3.cet.

TEKOŠAIS KONTS

-43506

-71853

-67226

-118424

-46616

-75308

-123717

Preces

-111579

-157865

-167704

-206886

-142601

-164119

-205735

Kredīts (eksports)

296341

316229

311235

324660

336051

373064

338116

Debets (imports)

-407920

-474094

-478938

-531546

-478652

-537183

-543851

Pakalpojumi

75981

74442

65239

52197

80967

81944

73658

Kredīts (eksports)

174126

191675

192025

177555

190328

202994

197533

Debets (imports)

-98145

-117234

-126786

-125359

-109361

-121049

-123875

Ienākumi

-18341

-554

19781

14905

6772

-5346

-1374

Kredīts

23203

32321

34006

41590

44186

43429

41795

Debets

-41545

-32876

-14225

-26685

-37414

-48776

-43169

Kārtējie pārvedumi

10433

12125

15458

21360

8246

12213

9733

Kredīts

25454

24510

34105

39334

27363

33922

33322

Debets

-15022

-12384

-18647

-17974

-19117

-21709

-23589

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITĀLA KONTS

3887

6380

4662

2864

4770

8037

4141

Kredīts

4451

6648

5251

6991

6964

9857

6332

Debets

-563

-268

-588

-4128

-2194

-1820

-2191

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANŠU KONTS

47482

56508

60402

132028

36974

49066

139195

Tiešās investīcijas

57708

52016

46423

85434

10032

66773

67168

Ārvalstīs

-2138

-2340

-3824

2500

-5569

629

-2264

Latvijā

59846

54356

50247

82934

15601

66144

69432

Portfeļieguldījumi

-55971

-3701

-28517

-108030

-20738

-132538

6933

Aktīvi (ieguldījumi ārvalstu vērtspapīros)

-70866

-2400

-38676

-99058

-45296

-142273

14785

Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

-3107

-1036

-4923

-15459

9716

-28574

-6916

Parāda vērtspapīri

-67758

-1364

-33754

-83599

-55011

-113699

21701

Obligācijas un parādzīmes

-79681

-16314

-33482

-74286

-49602

-32456

-24867

Naudas tirgus instrumenti

11922

14950

-271

-9313

-5410

-81243

46568

Pasīvi (ārvalstu ieguldījumi Latvijas vērtspapīros)

14895

-1301

10159

-8972

24557

9735

-7852

Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

3919

4349

-3180

-9704

1482

-137

-1058

Parāda vērtspapīri

10976

-5650

13339

732

23075

9872

-6794

Obligācijas un parādzīmes

10962

-3321

14424

711

23087

9914

-6799

Naudas tirgus instrumenti

14

-2329

-1085

21

-12

-41

5

Atvasinātie finanšu instrumenti

-42

-391

333

1286

-1402

1655

-3

Aktīvi

5

-384

433

1286

2254

276

331

Monetārās iestādes

0

0

0

0

2229

240

80

Valdība

0

0

0

0

0

0

0

Bankas

0

0

0

0

0

0

0

Citi sektori

5

-384

433

1286

25

36

251

Pasīvi

-46

-8

-100

0

-3656

1379

-334

Monetārās iestādes

0

0

0

0

-3656

1379

-306

Valdība

0

0

0

0

0

0

0

Bankas

0

0

0

0

0

0

0

Citi sektori

-46

-8

-100

0

0

0

-28

Citi ieguldījumi

58962

-3218

44462

159598

56554

126706

74129

Aktīvi (Latvijas aizdevumi ārvalstīm u.tml.)

-49258

-88928

-36593

-32834

115542

-54079

11339

Monetārās iestādes

14745

11

245

-212

78

-13

-1

Valdība

-619

356

-578

610

-1316

-342

1539

Bankas

-65166

-91728

-40291

-29705

148595

-73191

-6220

Citi sektori

1782

2432

4031

-3527

-31815

19467

16021

Pasīvi (ārvalstu aizdevumi Latvijai u.tml.)

108220

85710

81055

192432

-58988

180785

62790

Monetārās iestādes

-1881

-1157

-1978

-1030

-1674

-1136

-1163

Valdība

-351

-567

-6192

2464

22

-711

1701

Bankas

100868

56695

83523

200365

-71660

185805

42917

Citi sektori

9583

30740

5701

-9367

14324

-3173

19336

 

 

 

 

 

 

 

 

REZERVES AKTĪVI

-13176

11803

-2299

-6261

-7473

-13530

-9032

NOVIRZE

-7864

8964

2162

-16468

4873

18206

-19619

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dati precizēti.