Publicēts: 13.09.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 13. septembrī

Latvijas Banka ar 2002. gada 16. septembri nosaka jaunas procentu likmes, samazinot tās par 0.5 procentu punktiem. Līdz ar to Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

- refinansēšanas procentu likme - 3.0% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 2.0% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 2.25% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 5.0% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.0% gadā,
- sākot no 21. dienas - 7.0% gadā.

Latvijas Bankas refinansēšanas likme un lombarda kredītu likmes bijušas nemainīgas kopš 2000. gada 17. marta, bet banku noguldījumu Latvijas Bankā likmes - kopš 2002. gada 17. maija.

2002. gadā Latvijas tautsaimniecība kopumā ir sekmīgi attīstījusies. Gada inflācija ir samazinājusies līdz 0.9% šā gada augustā, un sagaidāms, ka arī turpmākajos mēnešos tā saglabāsies zemā līmenī. Naudas tirgus procentu likmes ilgstoši saglabājas zemā līmenī un atrodas tuvu pie banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmēm, t.i., aptuveni 3% robežās. Latvijas Bankas veiktās likmju izmaiņas sekmēs procentu likmju samazināšanos valstī, kā arī procentu likmju starpības samazināšanos starp latos un ārvalstu valūtās piedāvātajiem kredītresursiem. Tādējādi tiks veicināta kreditēšanas un līdz ar to tautsaimniecības attīstība Latvijā.

Latvijas Bankas padomes apstiprinātajos "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos", "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumos" un ''Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumos" veikti grozījumi (visi stājas spēkā ar 01.10.2002.), lai nodalītu no noteikumiem S.W.I.F.T. ziņojumu formas. Attīstoties finanšu tirgiem, S.W.I.F.T. ievieš jaunus standartus, tāpēc šīs ziņojumu formas bieži tiek mainītas. Par formās notikušajām pārmaiņām tirgus dalībnieki, uz kuriem attiecas noteikumi, turpmāk tiks informēti ar interneta starpniecību.

''Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumos" grozījumi veikti arī, turpinot Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu saskaņošanu ar Eiropas Centrālās bankas standartiem. Latvijas Banka izsniegs lombarda kredītus tikai tiem Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībniekiem, kuri reģistrēti Latvijā.

Latvijas Bankas padome nolēma slēgt līgumu ar konkursa kārtībā izvēlēto SIA "Ernst & Young Baltic" par Latvijas Bankas 2002. gada saimnieciskās darbības pārbaudi.