Publicēts: 30.09.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2003. gada 30. septembrī

Maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo 2003. gada 2. ceturksnī bija 150.4 milj. latu jeb 10.6% no iekšzemes kopprodukta (IKP; 2002. gada 2. ceturksnī – 107.3 milj. latu jeb 8.4% no IKP). 1. pusgadā tekošā konta negatīvais saldo bija 8.2% no IKP. Tekošā konta negatīvā saldo pieaugumu noteica preču un ienākumu negatīvā saldo palielināšanās un pakalpojumu pozitīvā saldo samazināšanās salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo būtiski pieauga. Preču eksports palielinājās par 15.2%, lai gan tautsaimniecības attīstība Eiropā vēl aizvien bija gausa. Preču importa kāpumu (18.5%) galvenokārt noteica kapitālpreču un starppatēriņa preču importa pieaugums. Preču negatīvais saldo sasniedza 19.0% no IKP. Pakalpojumu un kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo sedza 56.6% no preču negatīvā saldo.

Preču eksports salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu īpaši strauji (par 28.5%) pieauga uz ES valstīm. Eksports visvairāk palielinājās uz Lielbritāniju, Zviedriju un Vāciju. Uz NVS valstīm un pārējām valstīm eksporta kāpums bija neliels.

Latvijas preču eksportā dominēja koksne un tās izstrādājumi (38.4% no eksporta kopapjoma), metāli un to izstrādājumi (12.6%), tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (11.5%). Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu visvairāk pieauga koksnes un tās izstrādājumu (galvenokārt zāģmateriālu) eksports. Nozīmīgs bija arī metālu un to izstrādājumu, mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu un tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu izveduma kāpums.

Nozīmīgākās importa preces bija mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas (19.5% no importa kopapjoma), transportlīdzekļi (11.1%), ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru produkcija (10.5%), metāli un to izstrādājumi (9.5%) un minerālie produkti (8.9%). Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās visu preču grupu imports, bet visvairāk – metālu un to izstrādājumu, mašīnu un mehānismu un elektrisko iekārtu, kā arī transportlīdzekļu ievedums.

Pakalpojumu pozitīvais saldo (6.1% no IKP) salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu samazinājās par 8.8 milj. latu, un tā sarukumu galvenokārt noteica citu pakalpojumu pozitīvā saldo kritums. Pārvadājumu pakalpojumu pozitīvais saldo palielinājās par 2.8 milj. latu, lai gan situācija naftas tranzītā joprojām bija nelabvēlīga. Visvairāk pieauga nerezidentiem sniegto dzelzceļa transporta un autotransporta pārvadājumu pakalpojumu apjoms. Braucienu pakalpojumu negatīvais saldo palielinājās (pieaugums – 3.4 milj. latu), jo rezidentu tēriņu kāpums ārvalstīs bija lielāks nekā ārvalstu viesu tēriņu pieaugums Latvijā. Savukārt citu pakalpojumu pozitīvais saldo, straujāk palielinoties no nerezidentiem saņemto citu pakalpojumu apjomam, saruka par 8.2 milj. latu. Zemāku nerezidentiem sniegto citu pakalpojumu apjoma kāpumu noteica tiem sniegto tirdzniecības starpniecības un citu ar tirdzniecību saistīto pakalpojumu apjoma kritums (7.8 milj. latu).

Ienākumu negatīvā saldo pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (11.9 milj. latu) galvenokārt noteica nerezidentu Latvijā gūto tiešo investīciju ienākumu kāpums.

Kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo sasniedza lielāko apjomu pēdējo gadu laikā. Kārtējo pārvedumu pozitīvā saldo kāpumu (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu – 30.9 milj. latu) galvenokārt noteica citu sektoru (t.sk. privātpersonu) saņemto pārvedumu apjoma pieaugums.

Kapitāla un finanšu konta pozitīvais saldo sasniedza 108.4 milj. latu (t.sk. 54.9% – ārvalstu tiešās investīcijas).

Tiešo investīciju pozitīvais saldo sasniedza 59.5 milj. latu jeb 4.2% no IKP un sedza 39.6% no tekošā konta negatīvā saldo. Savukārt 2003. gada 1. pusgadā tiešo investīciju pozitīvais saldo bija 122.0 milj. latu jeb 4.5% no IKP un sedza 55.0% no tekošā konta negatīvā saldo.

Portfeļieguldījumu saldo bija negatīvs (19.0 milj. latu). Rezidenti (galvenokārt bankas) par 32.9 milj. latu palielināja ieguldījumus portfeļieguldījumu aktīvos (galvenokārt parāda vērtspapīros), bet nerezidenti par 14.0 milj. latu kāpināja ieguldījumus Latvijas uzņēmumu līdzdalību apstiprinošajos vērtspapīros (akcijās) un valdības parāda vērtspapīros.

Citu ieguldījumu pozitīvais saldo sasniedza 131.1 milj. latu. Rezidentu citu ieguldījumu pasīvi pieauga par 227.3 milj. latu – galvenokārt bankas piesaistīja aizņēmumus (termiņnoguldījumus) un pieprasījuma noguldījumus, bet rezidentu citu ieguldījumu aktīvu apjoms palielinājās par 96.2 milj. latu.

Pieaugot latu resursu pieprasījumam un Latvijas Bankai veicot valūtas mijmaiņas darījumus, rezerves aktīvi 2. ceturksnī palielinājās par 73.3 milj. latu.

 

LATVIJAS MAKSĀJUMU BILANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tūkstošos latu

 

2002

 

 

 

2003

 

 

I

II

III

IV 1

I 1

II

TEKOŠAIS KONTS

-35948

-107277

-109634

-143225

-71256

-150439

Preces

-170130

-215409

-219908

-282989

-224866

-268678

Kredīts (eksports)

348183

403748

418077

418224

403988

465173

Debets (imports)

-518313

-619157

-637985

-701213

-628854

-733851

Pakalpojumi

95335

95547

71170

75348

95443

86730

Kredīts (eksports)

185148

204199

197615

186369

203411

221677

Debets (imports)

-89813

-108652

-126445

-111022

-107968

-134948

Ienākumi

6536

-21800

-11562

22039

4141

-33730

Kredīts

43219

42367

42529

49945

48971

49794

Debets

-36682

-64167

-54091

-27906

-44830

-83524

Kārtējie pārvedumi

32311

34386

50666

42378

54027

65240

Kredīts

64510

71187

95173

99517

96211

117333

Debets

-32199

-36800

-44507

-57139

-42184

-52093

 

 

 

 

 

 

 

KAPITĀLA KONTS

3676

2492

2221

2602

1270

5619

Kredīts

4382

3412

3878

3527

1951

6305

Debets

-706

-920

-1657

-926

-681

-686

 

 

 

 

 

 

 

FINANŠU KONTS

45723

91868

126560

156171

57306

102752

Tiešās investīcijas

68689

81242

60849

21605

62435

59520

 Ārvalstīs

359

-2821

364

-2837

-4072

-1642

Latvijā

68331

84063

60486

24442

66508

61162

Portfeļieguldījumi

-30708

-64387

-19968

-28769

-38409

-18973

Aktīvi (ieguldījumi ārvalstu vērtspapīros)

-30457

-64446

-14500

-28470

-41799

-32936

Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

-13136

879

1061

9470

375

-678

Parāda vērtspapīri

-17321

-65325

-15561

-37940

-42174

-32258

Obligācijas un parādzīmes

-26602

-75851

-25953

-38039

-41647

-26264

Naudas tirgus instrumenti

9282

10527

10392

99

-527

-5994

Pasīvi (ārvalstu ieguldījumi Latvijas vērtspapīros)

-251

59

-5468

-299

3390

13963

Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

20451

8129

-13745

-54

641

6808

Parāda vērtspapīri

-20702

-8070

8278

-245

2749

7156

Obligācijas un parādzīmes

-19937

-8037

8278

-246

2739

7251

Naudas tirgus instrumenti

-766

-33

0

1

10

-95

Atvasinātie finanšu instrumenti

-447

5017

2065

1346

-5090

4429

Aktīvi

-2607

-6559

6739

-2122

-1946

-2153

Monetārās iestādes

799

-4689

4372

-2207

-1908

135

Valdība

0

0

0

0

0

0

Bankas

-2767

-1870

2367

93

-463

-2348

Citi sektori

-639

0

0

-8

425

61

Pasīvi

2160

11576

-4674

3468

-3144

6581

Monetārās iestādes

-1338

3139

-3270

2328

-2973

4227

Valdība

0

0

0

0

0

0

Bankas

2269

8437

-2169

1027

-157

2354

Citi sektori

1229

0

765

113

-14

0

Citi ieguldījumi

-346

37649

125787

159717

-50929

131076

Aktīvi (Latvijas aizdevumi ārvalstīm u.tml.)

-111902

-17666

-4458

-157255

-28349

-96188

Monetārās iestādes

8

110

45

-283

61

88

Valdība

1854

1208

902

-12

-724

-155

Bankas

-87935

-34665

8645

-181492

-2777

-83987

Citi sektori

-25829

15681

-14051

24532

-24909

-12133

Pasīvi (ārvalstu aizdevumi Latvijai u.tml.)

111556

55315

130245

316972

-22580

227264

Monetārās iestādes

4878

-5594

-4200

-1941

-1663

-1341

Valdība

-944

-1271

121

186

-10348

-2356

Bankas

120540

50039

122228

308314

-5408

209696

Citi sektori

-12919

12141

12096

10413

-5161

21266

 

 

 

 

 

 

 

REZERVES AKTĪVI

8535

32347

-42173

2271

89298

-73300

 

 

 

 

 

 

 

NOVIRZE

-13451

12917

-19147

-15547

12680

42068