Publicēts: 11.11.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 11. novembrī

Latvijas Bankas padome šodien nolēma paaugstināt Latvijas Bankas noteikto refinansēšanas procentu likmi par 0.5% punktiem līdz 4.0%, lai veicinātu vienmērīgu tautsaimniecības ilgtermiņa attīstību un samazinātu iekšzemes pieprasījumu. Lombarda kredītu un termiņnoguldījumu procentu likmes netika mainītas. (Lēmums stājas spēkā ar 12.11.2004.)

Lai vienādotu banku konkurences nosacījumus, kā arī piebremzētu strauji augošo Latvijas banku aizņemšanos ārvalstu bankās, Latvijas Bankas padome nolēma arī veikt grozījumus "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumos", paredzot ar 2005. gada 24. janvāri obligāto rezervju bāzē ietvert banku saistības pret ārvalstu bankām un ārvalstu centrālajām bankām ar noteikto termiņu vai brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 2 gadiem.

Pieņemot minētos lēmumus, Latvijas Bankas padome vadījusies pēc šādiem apsvērumiem. Iekšzemes pieprasījums valstī joprojām ir spēcīgs. Lielā mērā tieši iekšzemes pieprasījums nodrošina to, ka Latvija šobrīd ir visstraujāk augošā ekonomika Eiropas Savienībā. Tajā pašā laikā stiprā iekšzemes pieprasījuma ietekmē arī cenu kāpums Latvijā ir augstākais, bet tekošā konta deficīta lielums - otrs augstākais ES. Kreditēšanas attīstība joprojām saglabājas augstā līmenī. Turklāt zināmas bažas rada neskaidrība, kas pagaidām saistīta ar nākamā budžeta deficīta lielumu.

Tātad Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 4.0% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
                        - septiņām dienām - 2.0% gadā,
                        - četrpadsmit dienām - 2.25% gadā;

- lombarda kredīta procentu likmes:
                        - līdz 10 dienām - 5.0% gadā
                        - 11.-20. dienā - 6.0% gadā,
                        - sākot no 21. dienas - 7.0% gadā.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu un prognozes par valsts makroekonomisko attīstību atradīsit Latvijas Bankas interneta lapā http://www.bank.lv/lat/main/all/sapinfo/zurnal/preskonf/.

Latvijas Bankas padome veica grozījumus "Kredītiestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumos", pārsaucot tos par "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumiem" (grozījumi stājas spēkā ar 01.01.2005.).

Grozījumu veikšanas galvenais mērķis ir terminoloģijas saskaņošana ar Eiropas Centrālās bankas regulu "Par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci""(ECB/2001/13), kā arī reaģēt uz izmaiņām Latvijas normatīvajos aktos saistībā ar elektronisko naudu. Jāatzīmē, ka noteikumos definēta monetārā finanšu iestāde (MFI), noteikta Latvijas Republikas MFI saraksta sagatavošanas un uzturēšanas kārtība, kā arī aizstāti vairāki termini, piemēram, "nebankas" - ar "ne-MFI", "uzņēmums"- ar "nefinanšu sabiedrība", "privātpersonas" - ar "mājsaimniecības" u.c.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izstrādes ieteikumus uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) un komersantiem, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu" (stājas spēkā ar 01.12.2004.). Šis dokuments aizstās "Aizdomīgu un neparastu finanšu darījumu identifikācijas procedūru izstrādes ieteikumus valūtas maiņas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)".

Latvijas Bankas padome noteica, ka uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) un komersantiem, kuriem izsniegta ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas licence, līdz 2005. gada 31. janvārim jāpārskata aizdomīgu un neparastu finanšu darījumu identifikācijas procedūras atbilstoši šiem ieteikumiem.

Jaunie ieteikumi skaidrāk apraksta un regulē tās darbības, kas veicamas, lai izvairītos no aizdomīgu un neparastu finanšu darījumu veikšanas un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Papildināts to pazīmju saraksts, kuras liecina par aizdomīgu un neparastu finanšu darījumu, aizdomīgu un neparastu finanšu darījumu identifikācija papildināta ar klienta identifikāciju un veikti citi jauninājumi.