Publicēts: 17.01.2008. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2008. gada 17. janvārī

Latvijas Bankas padome šodien nolēma paaugstināt noguldījumu iespēju uz nakti Latvijas Bankā procentu likmi no 2.0% līdz 3.0%, pārējās centrālās bankas procentu likmes atstājot nemainītas, kā arī samazināt rezervju normu banku saistībām virs 2 gadiem no 8% uz 7%. Abi lēmumi stājas spēkā no 2008. gada 24. februāra.

Ņemot vērā, ka straujā ekonomikas izaugsme pakāpeniski stabilizējas un līdz ar lēnāku kreditēšanas kāpumu ir mazinājusies banku sektora loma iekšzemes pieprasījuma karsēšanā, turklāt bez Latvijas Bankas iepriekš veiktajiem pasākumiem arī situācijas maiņa globālajos finanšu tirgos ir sekmējusi kreditēšanas papildu sadārdzināšanos Latvijā, ir iespējams nedaudz mīkstināt stingras monetārās politikas noteiktos ietvarus finanšu tirgum, vienlaicīgi arī veicinot finanšu sektora motivāciju ilgtermiņa līdzekļu piesaistē.

Tātad Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

- refinansēšanas likme – 6.0% gadā;
- likme noguldījumu iespējai uz nakti – 3.0% gadā;
- likme aizdevumu iespējai uz nakti – 7.5% gadā.

Refinansēšanas likme iepriekšējo reizi celta par 0.5 procenta punktiem līdz 6.0% no 2007. gada 18. maija. Obligāto rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm bija nemainīga kopš 2005. gada 24. decembra, kad to noteica 8% apmērā.

Informācija redaktoriem

Obligāto rezervju norma ir viens no centrālās bankas monetārās politikas instrumentiem un tās palielināšanas mērķis ir sadārdzināt bankām finanšu resursu piesaistīšanu, lai tādējādi ietekmētu banku kreditēšanas iespējas. Rezervju normas samazināšanas banku saistībām virs 2 gadiem no 8% līdz 7% rezultātā sagaidāms, ka obligātās rezervju prasības samazināsies par aptuveni 50 milj. latu.
Banku obligātās rezerves aprēķina kā noteiktu procentu no banku piesaistītajiem noguldījumiem un banku emitētajiem vērtspapīriem, kas jāglabā Latvijas Bankā, un šī prasība jāizpilda vidēji mēnesī. Obligāto rezervju normas izpilde tiek vērtēta aprēķina periodā no 24. datuma līdz nākamā mēneša 23. datumam.
Papildu informāciju par Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentiem sk. 16.11.2006. informācijā presei.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā .