Publicēts: 13.03.2008. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2008. gada 13. martā

Latvijas Bankas padome šodien nolēma samazināt rezervju normu banku saistībām virs 2 gadiem no 7% uz 6%. Lēmums stājas spēkā no 2008. gada 24. aprīļa. Centrālās bankas procentu likmes - refinansēšanas likme, likme aizdevumu iespējai uz nakti un likme noguldījumu iespējai uz nakti - netika mainītas.

Ņemot vērā, ka straujā ekonomikas izaugsme pakāpeniski stabilizējas un līdz ar lēnāku kreditēšanas kāpumu ir mazinājusies banku sektora loma iekšzemes pieprasījuma uzturēšanā, ir iespējams turpināt mīkstināt stingras monetārās politikas noteiktos ietvarus finanšu tirgum, vienlaicīgi arī veicinot finanšu sektora motivāciju ilgtermiņa līdzekļu piesaistē.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

- refinansēšanas likme - 6.0% gadā;
- likme noguldījumu iespējai uz nakti - 3.0% gadā;
- likme aizdevumu iespējai uz nakti - 7.5% gadā.

Obligāto rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm iepriekš tika mainīta no 2008. gada 24. februāra, kad tā banku saistībām virs 2 gadiem tika samazināta no 8% līdz 7%. Rezervju norma 8% apmērā bija nemainīga kopš 2005. gada 24. decembra.

Obligāto rezervju norma ir viens no centrālās bankas monetārās politikas instrumentiem – jo tā lielāka, jo bankām sadārdzinās finanšu resursu piesaistīšana, tādējādi ietekmējot banku kreditēšanas iespējas. Rezervju normas samazināšanas banku saistībām virs 2 gadiem no 7% līdz 6% rezultātā sagaidāms, ka obligātās rezervju prasības samazināsies par aptuveni 60 milj. latu.
Banku obligātās rezerves aprēķina kā noteiktu procentu no banku piesaistītajiem noguldījumiem un banku emitētajiem vērtspapīriem, kas jāglabā Latvijas Bankā, un šī prasība jāizpilda vidēji mēnesī. Obligāto rezervju normas izpilde tiek vērtēta aprēķina periodā no 24. datuma līdz nākamā mēneša 23. datumam.
Papildu informāciju par Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentiem sk. 16.11.2006. informācijā presei.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā .