Publicēts: 01.01.2013.


2008. gada 19. maijā
Trešā migrācijas grupa pievienojas TARGET2

Šodien TARGET2 pievienojās trešā (un pēdējā) migrācijas grupa - Dānijas, Igaunijas, Grieķijas, Itālijas un Polijas centrālās bankas un attiecīgie TARGET lietotāji, kā arī Eiropas Centrālā banka (ECB).

TARGET2, vienotā tehniskā platforma, ko izmanto galvenokārt liela apjoma maksājumiem eiro ar centrālās bankas naudas līdzekļiem reālajā laikā, uzsāka darbību 2007. gada 19. novembrī. Ar trešā migrācijas posma īstenošanu TARGET2 pilnīgi aizstājusi iepriekš izmantotās decentralizētās tehniskās platformas, kas darbojās sistēmas TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system - Eiropas Vienotās automatizētās reālā laika bruto norēķinu sistēmas) ietvaros.

TARGET2 ir integrēta tirgus risinājums, ko nodrošina Eirosistēma - eiro zonas centrālo banku sistēma, ko veido ECB un Eiropas Savienības dalībvalstu, kuras ir ieviesušas eiro kā vienoto valūtu, centrālās bankas. TARGET2 darbību vada Eirosistēma un par to atbild ECB Padome. Trīs Eirosistēmas centrālās bankas - Banca d’Italia, Banque de France un Deutsche Bundesbank - kopīgi nodrošina TARGET2 vienoto tehnisko infrastruktūru - vienoto platformu (SSP) - un organizē tās darbību Eirosistēmas vārdā.


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.