Publicēts: 01.01.2013.

2008. gada 18. decembrī

Šodien Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome nolēma saglabāt pašreizējo balsošanas režīmu un ieviest rotācijas sistēmu tikai tad, kad euro zonas valstu nacionālo centrālo banku vadītāju un prezidentu (vadītāju) skaits pārsniegs 18. Šā lēmuma pamatā ir Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 10.2. pants ar grozījumiem, ko 2003. gada 21. martā izdarīja ES Padome, kurā noteikti ECB Padomes jaunās rotācijas sistēmas principi.

Šis pants ierobežo balsstiesīgo vadītāju skaitu līdz 15 un nosaka balsstiesību rotāciju Padomē, neietekmējot Valdes locekļu balsstiesības1. Turklāt tas nosaka, ka Padome veic visus nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu rotācijas sistēmas principus. 10.2. pants paredz arī iespēju atlikt rotācijas sistēmas ieviešanu līdz brīdim, kad vadītāju skaits sasniedz 19. Jebkurš no šiem lēmumiem jāpieņem ar divu trešdaļu Padomes locekļu balsu vairākumu2.

Padome ir pieņēmusi ECB Lēmumu ECB/2008/29 atlikt rotācijas sistēmas uzsākšanu Eiropas Centrālās bankas Padomē. Drīzumā tas tiks publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī un ECB interneta lapā.

Vienlaikus Padome pieņēma lēmumu par galvenajiem rotācijas sistēmas īstenošanas aspektiem, kas tiks piemēroti, kad vadītāju skaits pārsniegs 18. Pēc vairāku modeļu analīzes Padome izvēlējās šādu rotācijas modeli.

Vadītāju rotācija notiks, saņemot un pēc mēneša nododot tālāk balsstiesības. Rotējošo vadītāju skaitu noteiks atkarībā no starpības starp vadītāju skaitu attiecīgajā grupā un šai grupai piešķirto balsstiesību skaitu, atņemot 2. Ja skaitlis ir negatīvs, ņem absolūto vērtību. Izmantojot šo modeli, tiek panākts, ka atsevišķi vadītāji ir bez balsstiesībām īsu laika periodu un balsstiesīgo vadītāju kolēģijas sastāvs ir relatīvi stabils.

ECB Lēmums par rotācijas sistēmas detalizētu ieviešanas procesu tiks pieņemts vēlāk un publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī un ECB interneta lapā. Rotācijas sistēmai stājoties spēkā, balsstiesīgo vadītāju saraksts tiks publicēts ECB interneta lapā un regulāri aktualizēts.1 Rotācijas shēmas aprakstu sk. ECB 2002. gada 20. decembra paziņojumā presei Governing Council prepares for enlargement "Padome gatavojas paplašināšanai" (http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.en.html).

2 Sk. arī The adjustment of the voting modalities in the Governing Council ("Padomes balsošanas nosacījumu korekcijas") 2003. gada maija ECB "Mēneša Biļetenā", īpaši sadaļu Rules to allocate governors and voting rights to the groups ("Noteikumi par vadītāju un balsstiesību dalījumu grupās").

 


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.