Publicēts: 01.01.2013.

Oktobrī palielinājās noguldījumu un banku aktīvu apjomi; darbojošos kredītiestāžu skaits nemainījās.

Saglabājoties pieprasījuma noguldījumu pieauguma tendencei, plašā nauda M2X oktobrī palielinājās par 6.4 milj. latu jeb 1.0%. Kopumā nebanku noguldījumi palielinājās par 14.7 milj. latu jeb 3.5%. Latos veikto noguldījumu īpatsvars samazinājās līdz 56.7% no noguldījumu kopapjoma. Latos veikto ilgtermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme turpināja palielināties, oktobrī pieaugot līdz 20.5%, bet īstermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme samazinājās līdz 12.3%, savukārt pieprasījuma noguldījumu vidējā svērtā procentu likme praktiski nemainījās. Ārvalstu valūtā veikto noguldījumu procentu likmes saglabājās iepriekšējā mēneša līmenī.

M2X un tā komponenti
(milj. latu)

M2X (plašā nauda)
   Skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs)
Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumi
T.sk. noguldījumi bankās, kuru darbība apturēta


Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām banku izsniegtie kredīti
(atlikumi perioda beigās; milj. latu)


   Izsniegti latos
Izsniegti ārvalstu valūtā


Samazinoties īstermiņa kredītu apjomam, arī nebankām izsniegto kredītu kopapjoms nedaudz saruka (par 2.8 milj. latu jeb 0.8%). Vienlaikus samazinājās kredītu (izņemot latos izsniegtos ilgtermiņa kredītus) procentu likmes.

Skaidrā nauda apgrozībā samazinājās par 4.0%, nosakot arī naudas bāzes samazināšanos par 3.3%. Valdības pieprasījuma noguldījumiem Latvijas Bankā palielinoties 2 reizes, centrālās bankas neto kredīts valdībai samazinājās par 11.1 milj. latu, tādēļ Latvijas Bankas tīrie iekšējie aktīvi samazinājās par 8.1 milj. latu jeb 28.4%. Valūtas tirgus aktivitāte oktobrī nebija liela, un Latvijas Banka neto pārdeva ārvalstu konvertējamo valūtu 1.9 milj. latu vērtībā.

Izsolēs pārdoto valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju vidējās svērtās diskonta likmes
(%)

28 dienu
   91 dienas
182 dienu


Lai attīstītu naudas tirgu, Latvijas Banka pieņēma "Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsoļu noteikumus", un oktobrī notika pirmās divas repo izsoles ar parādzīmju atpirkšanu pēc 14 kalendāra dienām. Ar 1. oktobri spēkā stājās jaunie "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumi", un Latvijas Banka vairs neizsniedz bankām kredītus bez ķīlas seguma.

Oktobrī uzlabojās valsts budžeta izpilde. Ieņēmumi (īpaši - pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi) pieauga straujāk nekā iepriekšējos mēnešos. Tādēļ valsts budžeta ieņēmumi pārsniedza izdevumus par 0.3 milj. latu, un budžeta deficīts oktobra beigās samazinājās līdz 53.8 milj. latu. Deficīta finansēšanas kopapjomā strauji pieauga valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju īpatsvars, oktobra beigās sasniedzot 22.8%. Ārzemju aizdevumi sedza 54.4%, bet Latvijas Bankas kredīts - 17.7% budžeta deficīta.

Banku pašu kapitāla un piesaistīto līdzekļu palielināšanās, kā arī augstās diskonta likmes veicināja apgrozībā esošo valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju apjoma tālāku palielināšanos, un aplūkojamā perioda beigās tas sasniedza 56.4 milj. latu (tikai nedaudz mazāk nekā pirms banku krīzes sākšanās). Finansu ministrija palielināja 91 dienas parādzīmju piedāvājumu, vienlaicīgi samazinot 28 dienu parādzīmju emisiju. Šī iemesla dēļ izmainījās parādzīmju termiņstruktūra, un oktobra beigās apgrozībā esošo 91 dienas un 28 dienu parādzīmju apjoms līdzsvarojās. Banku pieprasījumam par 13.3 milj. latu pārsniedzot Finansu ministrijas piedāvāto 28 dienu parādzīmju apjomu, šo vērtspapīru vidējā svērtā diskonta likme samazinājās par 3.3%. Savukārt 91 dienas parādzīmju vidējā svērtā diskonta likme nemainījās, bet 182 dienu parādzīmju - nedaudz palielinājās (par 0.3%).

Patēriņa cenas oktobrī pieauga par 1.6%, un gada inflācija bija 24.0%. Patēriņa cenu pieaugumu noteica pārtikas cenu palielināšanās par 1.5% (t.sk. olu - par 7.7%, augļu - par 5.4%), kā arī apģērba un apavu cenu pieaugums par 2.2%. Saglabājās pakalpojumu cenu palielināšanās tendence: dzīvokļa īres un uzturēšanas izdevumi palielinājās par 1.6%, (t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs - par 3.7%), bet medicīnas pakalpojumu cenas - par 2.4%.

Makroekonomiskie rādītāji

1995
IX X
Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma izmaiņas,
salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu (%)
-1.6 -4.8
Inflācija (patēriņa cenu indeksa izmaiņas)
Mēneša (%) 1.8 1.6
Gada (%) 23.7 24.0
Reģistrēto bezdarbnieku skaits perioda beigās 76 559 76 790
Bezdarba līmenis (% no ekonomiski
aktīvajiem iedzīvotājiem)
6.0 6.0
Valsts budžeta bilance (milj. latu) -54.0 -53.8
Ārējā tirdzniecība (bez reeksporta un
reimporta; milj. latu)
Eksports 56.8¹ 62.4
Imports 82.6¹ 88.0
Bilance -25.8¹ -25.6

¹ Dati precizēti.
Avots: LR Valsts statistikas komitejas dati.

Monetārie rādītāji
(atlikumi perioda beigās; milj. latu)

1995
IX X
Latvijas Banka
M0 249.7 241.5
Skaidrā nauda apgrozībā 216.6 208.0
Banku noguldījumi Latvijas Bankā 33.1 33.5
Tīrie ārējie aktīvi 221.1 221.1
Konvertējamās ārvalstu valūtās 221.3 221.0
Nekonvertējamās ārvalstu valūtās -0.2 0.1
Tīrie iekšējie aktīvi 28.6 20.4
Kredīti 84.3 77.3
Bankām 45.0 49.0
Valdībai (neto) 39.3 28.2
Pārējie aktīvi (neto) -55.7 -56.9
Banku sistēma
M2X 624.8 631.2
Skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku
kasēs)
200.4 192.1
Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumi 424.4 439.1
Noguldījumi bankās, kuru darbība apturēta 152.4 155.1
Pieprasījuma noguldījumi 303.0 335.2
Termiņnoguldījumi 121.4 103.9
M2D 444.9 441.2
Tīrie ārējie aktīvi 279.2 290.0
Tīrie iekšējie aktīvi 345.6 341.2
Kredīti iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām 348.9 346.1
Īstermiņa kredīti 240.5 237.1
Ilgtermiņa kredīti 108.4 109.0
Kredīti valdībai (neto) 105.6 98.4


Procentu likmes un Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi

1995
IX X
Iekšzemes kredītu un noguldījumu vidējās svērtās
procentu likmes
Latos izsniegto kredītu starpbanku tirgus likme 18.9 21.1
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām
izsniegto kredītu procentu likmes
Īstermiņa kredīti (izsniegti latos) 35.0 32.5
Īstermiņa kredīti (izsniegti ārvalstu valūtā) 33.0 31.5
Ilgtermiņa kredīti (izsniegti latos) 29.6 32.1
Ilgtermiņa kredīti (izsniegti ārvalstu valūtā) 31.0 22.0
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām
piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Pieprasījuma noguldījumi (veikti latos) 3.4 3.4
Pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā) 1.9 1.6
Īstermiņa noguldījumi (veikti latos) 14.7 12.3
Īstermiņa noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā) 11.6 11.2
Ilgtermiņa noguldījumi (veikti latos) 17.2 20.5
Ilgtermiņa noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā) 13.3 14.0
Latvijas Bankas refinansēšanas likme
(perioda beigās; %)
26.5 26.5
Ārvalstu valūtu kursi (perioda beigās)
Ls pret USD 0.533 0.534
Ls pret DEM 0.375 0.380
Ls pret GBP 0.840 0.842
Ls pret FRF 0.109 0.109
Ls pret 100 JPY 0.534 0.524


Reģistrēto bezdarbnieku skaits un to īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā praktiski nemainījās (oktobra beigās - attiecīgi 76 790 un 6.0%). Valsts un pašvaldību uzņēmumos, iestādēs, organizācijās un uzņēmējsabiedrībās ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu strādājošo mēneša vidējā darba samaksa, salīdzinot ar septembri, palielinājās par 3.7% un sasniedza Ls 100.63.

Rūpniecībā turpinājās ražošanas samazināšanās, un produkcijas fiziskā apjoma indekss, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, samazinājās par 4.8%. Ražotāju cenu indekss rūpniecībā pieauga par 0.4%.

Lauksaimniecībā turpināja palielināties piena un olu ražošana (attiecīgi par 2.5% un 4.7%), bet gaļas ražošana oktobrī samazinājās par 4.2%.

Banku krīzes ietekmē mazumtirdzniecības preču apgrozījums, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, samazinājās par 11.1%.

Kredītiestāžu kopsavilkuma bilance*
(perioda beigās; milj. latu)

1995
IX X
Banku rezerves 49.0 48.9
Nacionālā valūta banku kasēs 16.2 15.8
Korespondentkonti Latvijas Bankā 32.8 33.1
Ārzemju aktīvi 355.6 356.5
Ārvalstu valūta banku kasēs 17.8 22.6
Prasības pret ārvalstu bankām 181.2 180.9
Prasības pret ārvalstu nebankām 156.6 153.0
Prasības pret centrālo valdību (neto) 80.3 88.2
Prasības pret pašvaldībām (neto) -13.9 -18.1
Prasības pret valsts uzņēmumiem 35.1 36.5
Prasības pret privātuzņēmumiem 283.4 279.5
Prasības pret privātpersonām 42.3 42.0
Neklasificētie aktīvi 191.5 203.5
Fiksētie aktīvi 52.0 52.6
Nauda ceļā 7.4 16.6
Pārējie aktīvi 90.7 95.7
Prasības pret iekšzemes kredītiestādēm 41.5 38.6
AKTĪVI PAVISAM 1 023.3 1 037.0
Pieprasījuma noguldījumi 108.7 112.2
Valsts uzņēmumu 23.6 26.4
Privātuzņēmumu 43.6 45.8
Privātpersonu 41.5 40.0
Termiņa un krājnoguldījumi 25.5 23.9
Valsts uzņēmumu 0.9 0.5
Privātuzņēmumu 1.1 1.1
Privātpersonu 23.5 22.3
Rezidentu noguldījumi ārvalstu valūtā 137.8 147.8
Valsts uzņēmumu 26.1 22.9
Privātuzņēmumu 69.7 79.3
Privātpersonu 42.0 45.6
Noguldījumi bankās, kuru darbība apturēta 152.4 155.1
Valsts uzņēmumu 9.8 9.8
Privātuzņēmumu 22.6 22.3
Privātpersonu 120.0 123.0
Tranzīta fondi 58.6 58.2
Ārzemju pasīvi 297.5 287.5
Saistības pret ārvalstu bankām 75.0 69.9
Saistības pret ārvalstu nebankām 222.5 217.6
Saistības pret Latvijas Banku 3.1 6.1
Izlaistās obligācijas un vērtspapīri 0.2 0.2
Kapitāls 135.1 140.8
Neklasificētie pasīvi 104.4 105.2
Nauda ceļā 31.8 32.8
Pārējie pasīvi 26.3 28.4
Saistības pret iekšzemes kredītiestādēm 46.3 44.0
PASĪVI PAVISAM 1 023.3 1 037.0

* Atsevišķi nodalīti noguldījumi bankās, kuru darbība apturēta, attiecīgi samazinot pieprasījuma, termiņa un krājnoguldījumu, kā arī rezidentu ārvalstu valūtā veikto noguldījumu kopsummas.


© Latvijas Banka, 1995

Pārpublicējot obligāta avota norāde.
ISBN 9984-9092-0-4
Reģistrācijas apliecība Nr. 1718


Jautājumus lūdzam sūtīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.