Publicēts: 01.01.2013.

Lai gan valsts politiskajā attīstībā saglabājās zināma nenoteiktība (nesekmīgs valdības izveidošanas mēģinājums), novembrī banku sektorā bija vērojama vairāku rādītāju uzlabošanās, apliecinot, ka sekmīgi turpinājās banku krīzes seku pārvarēšana.

Plašā nauda M2X palielinājās par 0.5%. To galvenokārt noteica skaidrās naudas apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs) sezonālu faktoru izraisīta palielināšanās (par 1.5%). Jau otro mēnesi pēc kārtas palielinājās privātpersonu noguldījumu apjoms, turklāt novembrī - ne tikai pieprasījuma, bet arī termiņnoguldījumu apjoms. Nebanku noguldījumu nedaudz pieaugušajā kopapjomā iezīmējās termiņnoguldījumu īpatsvara palielināšanās tendence, un to veicināja arī uzņēmumu termiņnoguldījumu apjoma izaugsme.

Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumi bankās nacionālajā un ārvalstu valūtā
(atlikumi perioda beigās; milj. latu)


   Pieprasījuma noguldījumi
Termiņnoguldījumi
Noguldījumi bankās, kuru darbība apturēta


Banku tīrie ārējie aktīvi palielinājās par 8.1%, prasībām pret ārvalstu bankām augot par 9.3%. Savukārt Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi samazinājās par 1.0%, tai ārvalstu konvertējamo valūtu neto pārdodot 3.2 milj. latu vērtībā. Kopumā banku sistēmas tīrie ārējie aktīvi palielinājās par 1.1%. Banku sistēmas tīrie iekšējie aktīvi novembrī nemainījās.

Aplūkojamajā laika periodā naudas bāze palielinājās par 2.6%, pieaugot banku noguldījumiem Latvijas Bankā (par 15.8%).

Naudas bāzes pieaugumu noteica valdības pieprasījuma noguldījumu apjoma centrālajā bankā samazināšanās. Latvijas Bankas neto kredīts valdībai palielinājās par 25.3%. Nedaudz auga arī bankām izsniegto kredītu apjoms (par 1.4%). Kopš 1995. gada 20. novembra Latvijas Banka divreiz nedēļā organizēja Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju pārdošanas ar atpirkšanu (REPO) izsoles, piedāvājot divus parādzīmju atpirkšanas termiņus (7 un 14 dienas). Atbilstoši 1995. gada inflācijas prognozēm ar 20. novembri refinansēšanas likme tika pazemināta līdz 25.0%.

Patēriņa cenu indekss novembrī palielinājās par 2.0%. Kopumā gada 11 mēnešos inflācija bija 21.1% (iepriekšējā gada attiecīgajā periodā - 23.3%). Gada inflācijas līmenis pēdējos mēnešos nedaudz palielinājās un novembrī bija 24.0%.

Novembrī vislielākais bija pārtikas preču cenu sezonālo faktoru izraisītais pieaugums (par 2.4%). Nepārtikas preču un pakalpojumu cenas pieauga attiecīgi par 1.5% un 1.6%. Likuma par "Par pievienotās vērtības nodokli" grozījumu ietekmē par 9.7% samazinājās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs.

Valsts, pašvaldību uzņēmumos, iestādēs, organizācijās un uzņēmējsabiedrībās ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pieauga par 1.4% un novembrī sasniedza Ls 102.05. Iedzīvotāju pirktspēja, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, samazinājās par 7.1%, jo vidējā darba samaksa pieauga tikai par 15.2%.

Pirmoreiz kopš gada sākuma palielinājās reģistrēto bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis, tam sasniedzot 6.3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Bezdarba palielināšanās galvenie cēloņi bija ražošanas sašaurināšanās, kā arī ziemas mēnešiem raksturīgā darba vietu piedāvājuma samazināšanās īslaicīga rakstura sabiedriskajos darbos.

Ražošanas reālie apjomi galvenajās tautsaimniecības nozarēs 1995. gada novembrī nesasniedza iepriekšējā gada atbilstošā perioda līmeni. Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss samazinājās par 2.4%.

Salīdzinot ar 1994. gada atbilstošo periodu, gaļas ražošana samazinājās par 28.4%, bet piena un olu ražošana palielinājās attiecīgi par 0.8% un 4.7%.

Mazumtirdzniecības preču apgrozījums, salīdzinot ar oktobri, samazinājās par 2.4% un bija par 10.8% zemāks par tā līmeni iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. Transporta kravu apgrozība bija par 5.9% zemāka par iepriekšējā gada atbilstošā perioda līmeni, kaut gan saņemto un nosūtīto kravu apjoms ostās palielinājās par 5.7%.

Kuģubūves un remonta, elektrisko mašīnu un aparātu ražošanas un alkoholisko dzērienu cenu kāpums noteica ražotāju cenu indeksa palielināšanos par 3.4%, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi.

Valsts budžeta ieņēmumi novembrī bija 30.9 milj. latu, un tie būtiski neatšķīrās no iepriekšējo mēnešu ieņēmumu apjomiem. Savukārt izdevumi novembrī sasniedza 41.4 milj. latu un bija ievērojami lielāki nekā iepriekšējos mēnešos. Palielinājums skāra lielāko daļu izdevumu posteņu, t.sk. ievērojami pieauga valsts iekšējo saistību izpildes izdevumi. Valsts budžeta deficīts novembra beigās sasniedza 64.3 milj. latu (pieaugums - 10.5 milj. latu). Deficītu sedza galvenokārt ar valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmēm (39.4% no deficīta), ārvalstīs realizētiem vērtspapīriem (33.6%), Latvijas Bankas kredītu (14.8%) un banku kredītiem (10.2%).

Valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju tirgus turpināja strauji attīstīties. Palielinājās to banku skaits, kuras piedalījās izsolēs: 91 dienas un 182 dienu parādzīmju izsoļu dalībnieku skaits pieauga vairāk nekā divas reizes, salīdzinot ar septembri. Apgrozībā esošo parādzīmju apjoms palielinājās par 12.1 milj. latu, novembra beigās sasniedzot 73.1 milj. latu.


Patēriņa cenu indeksa izmaiņas (salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi)
(%)


Makroekonomiskie rādītāji

1995
X XI
Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma izmaiņas,
salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu (%)
-4.8 -2.4
Inflācija (patēriņa cenu indeksa izmaiņas)
Mēneša (%) 1.6 2.0
Gada (%) 24.0 24.0
Reģistrēto bezdarbnieku skaits perioda beigās 76 790 79 929
Bezdarba līmenis (% no ekonomiski
aktīvajiem iedzīvotājiem)
6.0 6.3
Valsts budžeta bilance (milj. latu) -53.8 -64.3
Ārējā tirdzniecība (bez reeksporta un
reimporta; milj. latu)
Eksports 62.4 *
Imports 88.0 *
Bilance -25.6 *

* Datu vēl nav.
Avots: LR Valsts statistikas komitejas dati.


Monetārie rādītāji
(atlikumi perioda beigās; milj. latu)

1995
X XI
Latvijas Banka
M0 241.5 247.8
Skaidrā nauda apgrozībā 208.0 209.0
Banku noguldījumi Latvijas Bankā 33.5 38.8
Tīrie ārējie aktīvi 221.1 218.6
Konvertējamās ārvalstu valūtās 221.0 218.6
Nekonvertējamās ārvalstu valūtās 0.1 0.0
Tīrie iekšējie aktīvi 20.4 29.2
Kredīti 77.3 85.0
Bankām 49.0 49.7
Valdībai (neto) 28.2 35.4
Pārējie aktīvi (neto) -56.9 -55.8
Banku sistēma
M2X 631.2 634.5
Skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku
kasēs)
192.1 195.0
Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumi 439.1 439.5
Noguldījumi bankās, kuru darbība apturēta 155.1 154.8
Pieprasījuma noguldījumi 335.2 335.2
Termiņnoguldījumi 103.9 104.3
M2D 441.2 444.3
Tīrie ārējie aktīvi 290.0 293.2
Tīrie iekšējie aktīvi 341.2 341.3
Kredīti iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām 346.1 345.2
Īstermiņa kredīti 237.1 227.4
Ilgtermiņa kredīti 109.0 117.8
Kredīti valdībai (neto) 98.4 105.7


Procentu likmes un Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi

1995
X XI
Iekšzemes kredītu un noguldījumu vidējās svērtās
procentu likmes
Latos izsniegto kredītu starpbanku tirgus likme 21.1 19.6
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām
izsniegto kredītu procentu likmes
Īstermiņa kredīti (izsniegti latos) 32.5 34.2
Īstermiņa kredīti (izsniegti ārvalstu valūtā) 31.5 31.3
Ilgtermiņa kredīti (izsniegti latos) 32.1 33.1
Ilgtermiņa kredīti (izsniegti ārvalstu valūtā) 22.0 27.1
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām
piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Pieprasījuma noguldījumi (veikti latos) 3.4 3.3
Pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā) 1.6 1.7
Īstermiņa noguldījumi (veikti latos) 12.3 14.5
Īstermiņa noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā) 11.2 11.1
Ilgtermiņa noguldījumi (veikti latos) 20.5 15.6
Ilgtermiņa noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā) 14.0 15.8
Latvijas Bankas refinansēšanas likme
(perioda beigās; %)
26.5 25.0
Ārvalstu valūtu kursi (perioda beigās)
Ls pret USD 0.534 0.536
Ls pret DEM 0.380 0.375
Ls pret GBP 0.842 0.829
Ls pret FRF 0.109 0.109
Ls pret 100 JPY 0.524 0.531


Finansu ministrija turpināja valsts iekšējā aizņēmuma termiņstruktūras pārkārtošanu, izsolēs samazinot 28 dienu, palielinot 182 dienu parādzīmju piedāvājumu un vienlaicīgi samazinot noteiktās izsoļu maksimālās diskonta likmes. Tas ietekmēja banku pieprasījumu, un, salīdzinot ar oktobri, gandrīz divkārt pieauga 182 dienu parādzīmju pieprasījums. Nedaudz palielinājās arī 91 dienas parādzīmju pieprasījums, tomēr nesasniedzot Finansu ministrijas piedāvājuma apjomu. Samazinājās 28 dienu parādzīmju pieprasījums, taču tas joprojām pārsniedza piedāvājumu. Piedāvājuma izmaiņu rezultātā novembrī palielinājās apgrozībā esošo 91 dienas un 182 dienu parādzīmju apjoms, un to īpatsvars visu termiņu parādzīmju kopapjomā mēneša beigās sasniedza attiecīgi 45.1% un 20.8%.

Parādzīmju otrreizējā tirgus apgrozījums, salīdzinot ar oktobri, gandrīz nemainījās.

Kredītiestāžu kopsavilkuma bilance
(perioda beigās; milj. latu)

1995
X XI
Banku rezerves 48.9 52.2
Nacionālā valūta banku kasēs 15.8 14.0
Korespondentkonti Latvijas Bankā 33.1 38.2
Ārzemju aktīvi 356.5 372.1
Ārvalstu valūta banku kasēs 22.6 21.3
Prasības pret ārvalstu bankām 180.9 197.7
Prasības pret ārvalstu nebankām 153.0 153.1
Prasības pret centrālo valdību (neto) 88.2 88.3
Prasības pret pašvaldībām (neto) -18.1 -17.9
Prasības pret valsts uzņēmumiem 36.5 34.9
Prasības pret privātuzņēmumiem 279.5 280.5
Prasības pret privātpersonām 42.0 41.6
Neklasificētie aktīvi 203.5 196.8
Fiksētie aktīvi 52.6 53.1
Nauda ceļā 16.6 7.6
Pārējie aktīvi 95.7 96.5
Prasības pret iekšzemes kredītiestādēm 38.6 39.6
AKTĪVI PAVISAM 1 037.0 1 048.5
Pieprasījuma noguldījumi 112.2 112.6
Valsts uzņēmumu 26.4 26.3
Privātuzņēmumu 45.8 44.9
Privātpersonu 40.0 41.4
Termiņa un krājnoguldījumi 23.9 23.9
Valsts uzņēmumu 0.5 0.5
Privātuzņēmumu 1.1 1.4
Privātpersonu 22.3 22.0
Rezidentu noguldījumi ārvalstu valūtā 147.8 148.2
Valsts uzņēmumu 22.9 20.5
Privātuzņēmumu 79.3 80.8
Privātpersonu 45.6 46.9
Noguldījumi bankās, kuru darbība apturēta 155.1 154.8
Valsts uzņēmumu 9.8 9.6
Privātuzņēmumu 22.3 21.9
Privātpersonu 123.0 123.3
Tranzīta fondi 58.2 57.5
Ārzemju pasīvi 287.5 297.5
Saistības pret ārvalstu bankām 69.9 70.9
Saistības pret ārvalstu nebankām 217.6 226.5
Saistības pret Latvijas Banku 6.1 8.3
Izlaistās obligācijas un vērtspapīri 0.2 0.2
Kapitāls 140.8 142.5
Neklasificētie pasīvi 105.2 103.0
Nauda ceļā 32.8 32.7
Pārējie pasīvi 28.4 25.6
Saistības pret iekšzemes kredītiestādēm 44.0 44.7
PASĪVI PAVISAM 1 037.0 1 048.5


© Latvijas Banka, 1995

Pārpublicējot obligāta avota norāde.
ISBN 9984-9092-0-4
Reģistrācijas apliecība Nr. 1718


Jautājumus lūdzam sūtīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.