Publicēts: 01.01.2013.

ISSN 1407-1762

Martā pēc gada sākumam raksturīgā palēninājuma sākās straujš galveno monetāro rādītāju (naudas bāzes, plašās naudas, iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumu apjoma) kāpums. Augošā ekonomiskā aktivitāte valstī izraisīja kredītu pieprasījuma palielināšanos, savukārt piesaistīto līdzekļu apjoma kāpums ļāva banku sektoram šo pieprasījumu apmierināt. Samazinoties kredītriskam un augot piesaistīto noguldījumu apjomam, vairākas Latvijas bankas pazemināja kredītu bāzes procentu likmes. Gan ārvalstu valūtā, gan latos izsniegto īstermiņa (latos izsniegto - arī ilgtermiņa) kredītu vidējās svērtās procentu likmes kritās par 0.7-2.1 procentu punktu un bija 12.3-12.4%. Nedaudz palielinājās piesaistīto ilgtermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme. Centrālās valdības brīvie līdzekļi galvenokārt tika noguldīti Latvijas Bankā, un latu pieprasījums naudas tirgū saglabājās visai augsts. Tādēļ strauji palielinājās gan iekšzemes starpbanku tirgū latos izsniegto kredītu apjoms, gan arī Latvijas Bankas veiktais ārvalstu valūtas iepirkums. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi martā pārsniedza izdevumus par 8.4 milj. latu, bet kopbudžeta pārpalikums šī gada trīs mēnešos sasniedza 48.3 milj. latu. Atjaunojās 6 un 12 mēnešu parādzīmju pieprasījums. Gada inflācijas līmenis samazinājās. Turpināja uzlaboties galvenie tautsaimniecību raksturojošie rādītāji, īpaši rūpniecības produkcijas apjoms (tās fiziskā apjoma indekss salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 17.0%, t.sk. apstrādes rūpniecībā - par 19.6%). Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga arī olu (par 4.4%) un gaļas (par 1.4%) ražošana. Nelabvēlīgas pasaules tirgus konjunktūras ietekmē samazinoties naftas tranzītpārvadājumiem, Latvijas ostās saņemto un no tām nosūtīto kravu apjoms samazinājās par 0.3%.

Plašā nauda un naudas bāze
(milj. latu)

b03-01.gif (5039 bytes)

red.gif (897 bytes) M2X (plašā nauda)
black.gif (897 bytes) M0 (naudas bāze)

Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumi bankās
(atlikumi perioda beigās; milj. latu)

b03-02.gif (5307 bytes)

red.gif (897 bytes)  Noguldīti latos
black.gif (897 bytes)  Noguldīti ārvalstu valūtā

Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumu kopapjoms salīdzinājumā ar februāri pieauga par 31.4 milj. latu jeb 6.1% (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu - par 43.9%). Par 6.1% pieauga gan pieprasījuma noguldījumu, gan termiņnoguldījumu apjoms. Latos veikto noguldījumu straujā kāpuma (par 13.3%) iespaidā šādu noguldījumu īpatsvars noguldījumu kopapjomā sasniedza augstāko līmeni kopš 1995. gada novembra (49.9%). Skaidrās naudas pieprasījums bija samērā neliels. Tās apjoms apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs) samazinājās par 0.7% un bija 331.5 milj. latu. Plašās naudas apjoms palielinājās par 3.4% un marta beigās sasniedza 879.0 milj. latu.

Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām banku sektora izsniegto kredītu atlikuma mēneša pieaugums (par 34.5 milj. latu jeb 8.6%) bija visstraujākais kopš 1994. gada februāra. Sakarā ar aktīvu industriālo un hipotekāro kredītu izsniegšanu (kāpums attiecīgi par 12.2% un 11.1%) vēl straujāks bija ilgtermiņa kredītu atlikumu pieaugums (par 11.8%). Īstermiņa kredītu atlikumi pieauga par 4.3%. Latos izsniegto kredītu atlikumu kāpums bija nedaudz lēnāks nekā ārvalstu valūtā izsniegto kredītu atlikumu pieaugums (attiecīgi 7.3% un 9.8%).

Banku sektora ārzemju pasīvi ievērojami pieauga (par 28.3 milj. latu), palielinoties galvenokārt saistībām pret ārvalstu kredītiestādēm. Ārzemju aktīvu apjoms martā gandrīz nemainījās.

Rekordlīmeni sasniedza gan latos (328.4 milj. latu), gan ārvalstu valūtā (109.5 milj. latu) veikto iekšzemes starpbanku tirgus darījumu apjoms. Latos izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme saglabājās februāra līmenī (5.4%), bet kredītiem OECD valstu valūtās palielinājās no 5.9% līdz 6.2%. Naudas tirgus procentu likmju indeksi RIGIBID un RIGIBOR mēneša laikā dažāda termiņa darījumiem tomēr samazinājās par 1-5 procentu punktiem.

Relatīvi izdevīgāko procentu likmju iespaidā pieprasījumu pēc naudas līdzekļiem bankas apmierināja arī Latvijas Bankas organizētajās repo izsolēs. Tajās tika izsniegti kredīti 42.7 milj. latu apjomā (3.3 reizes vairāk nekā februārī) ar vidējo svērto procentu likmi 5.0%. 88.7% šādu kredītu izsniegti uz septiņām dienām. Izsniegto lombarda kredītu apjoms bija niecīgs - 0.4 milj. latu.

Pieprasījumu pēc latiem bankas apmierināja arī valūtas mijmaiņas (swap) darījumu izsolēs. Tajās izsniegto līdzekļu apjoms bija 5.5 milj. latu (termiņš - 91 diena; vidējā svērtā procentu likme - 7.1%). Latvijas Bankas neto nopirktās ārvalstu valūtas apjoms (22.6 milj. latu) bija lielākais kopš 1996. gada decembra. Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi martā palielinājās par 4.0% (līdz 464.0 milj. latu). Emitētās nacionālās valūtas segums ar tiem veidoja 106.9%. Nedaudz palielinoties arī Latvijas Bankas tīrajiem iekšējiem aktīviem, naudas bāze martā pieauga par 5.6% un mēneša beigās bija 433.9 milj. latu.

Pasaules valūtas tirgū martā bija vērojama visai strauja Lielbritānijas sterliņu mārciņas nostiprināšanās, ko veicināja vairāku lielu Lielbritānijas uzņēmumu pārdošana. Ražošanas kritums Japānā izraisīja Japānas jenas kursa tālāku samazināšanos. Tādēļ arī attiecībā pret latu Lielbritānijas sterliņu mārciņas kurss palielinājās par 2.6%, bet Japānas jenas kurss samazinājās par 1.5%. Pārējo XDR valūtu groza valūtu kursi attiecībā pret latu mainījās mazāk. Vācijas markas un Francijas franka kurss samazinājās (attiecīgi par 0.3% un 0.5%), bet ASV dolāra kurss pieauga (par 0.2%).

Martā notika viena 1 mēneša, trīs 3 mēnešu un divas 6 mēnešu valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju izsoles, turklāt divās izsolēs tika piedāvātas arī iepriekš nepārdotās 12 mēnešu parādzīmes. Augot parādzīmju ienesīgumam, banku pieprasījums pēc garāko termiņu (6 un 12 mēnešu) parādzīmēm pārsniedza Finansu ministrijas piedāvājumu visās notikušajās izsolēs (pieprasījuma un piedāvājuma attiecība bija 1.5). 1 un 3 mēnešu parādzīmju pieprasījums saglabājās zems (pieprasījuma un piedāvājuma attiecība - 0.5). Valdības noteiktā maksimālā diskonta likme vairākās izsolēs bija ierobežojoša, un bankas apmierināja savu pieprasījumu par 58.0% (7.5 milj. latu). Valdības parādzīmju vidējo svērto diskonta likmju līmenis gandrīz nemainījās un 1 mēneša parādzīmēm bija 4.6%, 3 mēnešu - 5.2%, 6 mēnešu - 5.8% un 12 mēnešu - 7.1%. Apgrozībā esošo valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru kopapjoms martā samazinājās par 8.8% un perioda beigās bija 128.4 milj. latu (56.1% no tiem bija 12 mēnešu parādzīmes).


Makroekonomiskie rādītāji

  

1998

II

III

Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksa pārmaiņas (salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %)

12.5

17.0

Inflācija (patēriņa cenu indeksa pārmaiņas)

  

Mēneša (%)

0.2

0.3

Gada (%)

6.1

6.0

Reģistrēto bezdarbnieku skaits perioda beigās

85 546

86 259

Bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem)

7.0

7.1

Valsts pamatbudžeta bilance (milj. latu)

19.2

27.6

Ārējā tirdzniecība (milj. latu)

  

Eksports

91.2

*

Imports

135.4

*

Bilance

-44.2

*

* Datu vēl nav.
Avots: LR Centrālās statistikas pārvaldes dati.


Monetārie rādītāji
(atlikumi perioda beigās; milj. latu)
(atlikumi perioda beigās; milj. ASV dolāru)*

  

1998

II

III

Banku sistēma

M2X

849.9

879.0

  

Skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs)

333.8

331.5

Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumi

516.1

547.5

  

Pieprasījuma noguldījumi

392.0

415.8

Termiņnoguldījumi

124.1

131.7

M2D

575.0

604.8

Tīrie ārējie aktīvi

618.8

608.2

Tīrie iekšējie aktīvi

231.1

270.8

  

Kredīti iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām

399.0

433.5

  

Īstermiņa kredīti

167.1

174.3

Ilgtermiņa kredīti

231.9

259.2

Kredīti valdībai (neto)

59.3

54.2

Latvijas Banka

M0

410.9

433.9

  

Skaidrā nauda apgrozībā

357.8

357.2

Noguldījumi Latvijas Bankā latos

53.0

76.5

Noguldījumi Latvijas Bankā ārvalstu valūtā

0.1

0.1

Tīrie ārējie aktīvi

446.2

464.0

Tīrie iekšējie aktīvi

-35.2

-30.1

  

Kredīti

46.2

47.9

  

Bankām

12.2

10.3

Valdībai (neto)

34.0

37.6

Pārējie aktīvi (neto)

-81.4

-78.0

Ārējās rezerves*

781.80

816.57

  

Zelts

73.61

73.49

Speciālās aizņēmuma tiesības

1.75

6.07

Rezerves pozīcija Starptautiskajā valūtas fondā

0.01

0.01

Ārvalstu konvertējamās valūtas

706.43

737.00


Procentu likmes un Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi

  

1998

II

III

Iekšzemes kredītu un noguldījumu vidējās svērtās procentu likmes

Latos izsniegto kredītu starpbanku tirgus likme

5.4

5.4

Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes

  

Īstermiņa kredīti (izsniegti latos)

13.1

12.4

Īstermiņa kredīti (izsniegti OECD valstu valūtās)

14.4

12.3

Ilgtermiņa kredīti (izsniegti latos)

13.6

12.4

Ilgtermiņa kredīti (izsniegti OECD valstu valūtās)

11.0

11.7

No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes

  

Pieprasījuma noguldījumi (veikti latos)

1.5

1.5

Pieprasījuma noguldījumi (veikti OECD valstu valūtās)

1.0

1.0

Īstermiņa noguldījumi (veikti latos)

5.9

4.5

Īstermiņa noguldījumi (veikti OECD valstu valūtās)

4.9

5.6

Ilgtermiņa noguldījumi (veikti latos)

6.1

7.7

Ilgtermiņa noguldījumi (veikti OECD valstu valūtās)

5.8

6.3

Latvijas Bankas refinansēšanas likme (perioda beigās; %)

4.0

4.0

Ārvalstu valūtu kursi (perioda beigās)

  

Ls pret USD

0.5940

0.5950

Ls pret DEM

0.3270

0.3260

Ls pret GBP

0.9760

1.0010

Ls pret FRF

0.0977

0.0972

Ls pret 100 JPY

0.4630

0.4560

Patēriņa cenu indekss martā bija 100.3%. Gada inflācija samazinājās līdz 6.0% (iepriekšējā gada atbilstošajā periodā - 8.7%). Cenu kāpumu visvairāk ietekmēja sezonālais kartupeļu un tomātu cenu kāpums (attiecīgi par 19.9% un 17.1%), kā arī apģērba cenu pieaugums (par 0.7%). Cenu līmeni visbūtiskāk pazemināja degvielas, medikamentu un gurķu cenu samazināšanās (attiecīgi par 1.0%, 1.2% un 11.5%). Ražotāju cenu indekss salīdzinājumā ar februāri samazinājās par 0.1%, bet salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga par 2.7%.

Sabiedriskajā sektorā (bez sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām) strādājošo mēneša vidējā (bruto) darba samaksa salīdzinājumā ar februāri palielinājās par 5.8% un bija Ls 132.97. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada martu šajā sektorā nodarbināto mēneša vidējā (bruto) darba samaksa palielinājās par 9.6%. Strādājošo pirktspēja mēneša laikā pieauga par 5.5% un pēdējo 12 mēnešu laikā - par 3.4%.

Bezdarba līmenis martā nedaudz pieauga un bija 7.1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. No kopējā bezdarbnieku skaita (86 259 cilvēki) ilgāk par gadu darbu nevarēja atrast 31 344 bezdarbnieki (36.3%). Augstākais bezdarba līmenis bija Rēzeknes rajonā (28.3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita), bet zemākais - Rīgā (3.2%).


Kredītiestāžu kopsavilkuma bilance
(perioda beigās; milj. latu)

  

1998

II

III

Banku rezerves

76.2

100.9

  

Nacionālā valūta banku kasēs

24.0

25.7

Noguldījumi Latvijas Bankā

52.2

75.2

Ārzemju aktīvi

1 018.3

1 018.2

  

Ārvalstu valūta banku kasēs

35.9

33.2

Prasības pret ārvalstu bankām

374.2

349.1

Prasības pret ārvalstu nebankām

608.2

635.8

Prasības pret centrālo valdību (neto)

64.1

57.3

Prasības pret pašvaldībām (neto)

-38.8

-40.7

Prasības pret valsts uzņēmumiem

23.9

23.2

Prasības pret privātuzņēmumiem

353.1

383.3

Prasības pret privātpersonām

39.3

43.8

Neklasificētie aktīvi

185.7

197.3

  

Pamatlīdzekļi

82.7

85.5

Nauda ceļā

8.1

9.8

Pārējie aktīvi

42.5

44.4

Prasības pret iekšzemes kredītiestādēm

52.4

57.6

AKTĪVI PAVISAM

1 721.9

1 783.2

Pieprasījuma noguldījumi

193.9

217.1

  

Valsts uzņēmumu

33.4

48.1

Privātuzņēmumu

92.6

98.5

Privātpersonu

67.9

70.5

Termiņa un krājnoguldījumi

47.2

56.2

  

Valsts uzņēmumu

4.4

4.5

Privātuzņēmumu

9.9

17.9

Privātpersonu

33.0

33.7

Rezidentu noguldījumi ārvalstu valūtā

275.0

274.2

  

Valsts uzņēmumu

27.8

25.6

Privātuzņēmumu

145.6

143.0

Privātpersonu

101.6

105.7

Tranzīta fondi

19.0

18.0

Ārzemju pasīvi

845.7

874.0

  

Saistības pret ārvalstu bankām

157.8

177.8

Saistības pret ārvalstu nebankām

687.9

696.2

Saistības pret Latvijas Banku

11.6

10.1

Izlaistās obligācijas un vērtspapīri

1.2

1.2

Kapitāls

169.9

166.6

Neklasificētie pasīvi

158.3

165.8

  

Nauda ceļā

60.3

58.5

Pārējie pasīvi

50.6

53.1

Saistības pret iekšzemes kredītiestādēm

47.4

54.3

PASĪVI PAVISAM

1 721.9

1 783.2

© Latvijas Banka, 1998

Pārpublicējot obligāta avota norāde.
Reģistrācijas apliecība Nr. 1718


Jautājumus lūdzam sūtīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.