Publicēts: 01.01.2013.

Līdztekus banku virsrezervju pieaugumam oktobrī-decembrī (no 2.3 milj. latu līdz 8.7 milj. latu) palielinājās arī iekšzemes starpbanku tirgus dalībnieku skaits un tajā izsniegto kredītu apjoms (sk. 13. att.). Ceturkšņa laikā izsniegto kredītu kopapjoms bija 277.5 milj. latu - 1.7 reizes lielāks nekā iepriekšējā ceturksnī. Lai gan gandrīz vienāds bija gan latos, gan ārvalstu valūtā izsniegto kredītu pieauguma temps, starpbanku tirgus apgrozījums latos pārsniedza darījumu apjomu ārvalstu valūtā 3.4 reizes. Pieprasījums pēc latu resursiem starpbanku tirgū sevišķi liels bija decembrī, kad bankām un to klientiem bija jāveic gada nogales maksājumi budžetā, turklāt auga skaidrās naudas pieprasījums. Lielāko daļu kredītu bankas izsniedza uz dienu (82.5%; 3. ceturksnī - 80.3%) un ar termiņu līdz 1 mēnesim (16.1%; 3. ceturksnī - 16.9%). Starpbanku tirgū izsniegto kredītu procentu likmes svārstījās, tomēr ceturkšņa laikā samazinājās gan latos (no 10.3% oktobrī līdz 9.7% decembrī; sk. 14. att.), gan ārvalstu valūtā (attiecīgi no 6.5% līdz 5.9%) izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme.

Ārvalstu kredītiestādēm izsniegto kredītu apjoms 4. ceturksnī (1 973.9 milj. latu) bija par 19.7% mazāks nekā iepriekšējā ceturksnī (2 457.2 milj. latu). Līdz ar to iekšzemes starpbanku tirgus apgrozījums sasniedza jau 12.3% no starpbanku kredītu kopapjoma (3. ceturksnī - 6.3%). Ārvalstu konvertējamā valūtā izsniegto aizdevumu procentu likmes 4. ceturkšņa laikā bija 5.1-5.7% līmenī.