Publicēts: 01.01.2013.

Relatīvi zemā inflācija, valsts parādzīmju diskonta likmju kritums, kā arī stabilais procentu likmju līmenis starpbanku tirgū ļāva Latvijas Bankai samazināt refinansēšanas likmi no 8. oktobra uz 10% un no 6. decembra - uz 9.5% gadā, līdztekus samazinot arī lombarda kredītu procentu likmes.

Oktobrī starpbanku naudas tirgus bija mazāk aktīvs, un banku pieprasījums pēc Latvijas Bankas repo izsolēs izsniegtiem un lombarda kredītiem strauji pieauga. Novembrī un decembrī banku pieprasījums pēc latu resursiem turpināja augt, tomēr likviditātes problēmas bankas risināja starpbanku tirgū vai pārdodot ārvalstu valūtu, nevis aktīvāk izmantojot Latvijas Bankas kredītus, un šo kredītu apjoms pakāpeniski samazinājās.

Kopējais kredītu apjoms, ko Latvijas Banka izsniedza bankām valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsolēs, 1996. gada 4. ceturksnī bija 24.3 milj. latu (1.7 reizes vairāk nekā 3. ceturksnī). Repo izsolēs izsniegto kredītu apjoms veidoja 80.7% no Latvijas Bankas izsniegto kredītu kopapjoma (3. ceturksnī - 71.6%). Pārējo Latvijas Bankas izsniegto kredītu daļu veidoja pieprasījuma un automātiskie lombarda kredīti.

Repo izsoļu vidējā svērtā procentu likme ceturkšņa laikā samazinājās analoģiski Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei un vidēji 4. ceturksnī bija 10.0%. Lombarda kredītu vidējā svērtā procentu likme bija 11.9%.

Ceturkšņa laikā (novembrī) Latvijas Banka pieņēma termiņnoguldījumu latos 1.0 milj. latu apmērā ar 7% likmi.