Publicēts: 01.01.2013.

Vērtspapīru sākotnējais tirgus arī 3. ceturksnī bija aktīvs. Ceturkšņa laikā notika 13 valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju izsoļu. Kopējais valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju piedāvājums samazinājās (3 un 6 mēnešu parādzīmju - samazinājās, 1 mēneša parādzīmju - nemainījās, bet 12 mēnešu parādzīmju - pieauga). Banku pieprasījums pārsniedza piedāvājumu un pieprasījuma/piedāvājuma koeficients svārstījās no 2.2 īsākā termiņa parādzīmēm līdz 1.7 garākā termiņa parādzīmēm.

1 mēneša parādzīmes tika emitētas 13.0 milj. latu apjomā - tikpat, cik iepriekšējā ceturksnī. 3 mēnešu parādzīmju emisijas apjoms (15.8 milj. latu) atpalika no iepriekšējā ceturkšņa līmeņa par trešdaļu, un 6 mēnešu parādzīmju apjoms (30.5 milj. latu) - par 20.2%. Savukārt 12 mēnešu parādzīmju emisijas apjoms (15.1 milj. latu) ceturkšņa laikā pieauga par 8.6%.

Tādējādi banku vērtspapīru portfeļa struktūrā dominēja 6 un 12 mēnešu parādzīmes. 3. ceturkšņa laikā strauji pieauga apgrozībā esošo 12 mēnešu parādzīmju īpatsvars (no 12.5% jūnijā līdz 24.7% septembrī), bet 6 mēnešu parādzīmju īpatsvars - nedaudz samazinājās (attiecīgi no 62.5% līdz 58.5%). Savukārt apgrozībā esošo 3 mēnešu parādzīmju īpatsvars 3. ceturksnī samazinājās no 21.4% līdz 13.4% un 1 mēneša - no 3.6% līdz 3.4%. Ceturkšņa beigās apgrozībā esošo visu termiņu parādzīmju kopapjoms bija 117.4 milj. latu jeb par 6.0% vairāk nekā ceturkšņa sākumā (to apjomus sk. 19. att.).

Parādzīmju diskonta likmes 3. ceturkšņa laikā turpināja pazemināties. To sekmēja gan Finansu ministrijas veiktā maksimālo diskonta likmju pazemināšana, gan pieprasījums pēc valsts iekšējā īstermiņa aizņēmuma parādzīmēm.

1 mēneša parādzīmju vidējā svērtā diskonta likme samazinājās no 12.1% jūlija sākumā līdz 9.6% septembra beigās, 3 mēnešu parādzīmju - attiecīgi no 13.2% līdz 10.2%, 6 mēnešu - no 13.5% līdz 12.0% un 12 mēnešu - no 13.9% līdz 13.0% (sk. 20. att.), īsāka termiņa parādzīmju diskonta likmēm samazinoties straujāk nekā ilgāka termiņa parādzīmju likmēm. 1 un 3 mēnešu parādzīmju augļu likmes 3. ceturkšņa beigās bija tuvas gan Latvijas Bankas refinansēšanas likmei, gan latos izsniegto starpbanku kredītu vidējai svērtajai procentu likmei, bet 6 un 12 mēnešu parādzīmju augļu likmes bija lielākas.

Latvijas Bankā reģistrēto valsts iekšējā īstermiņa aizņēmuma parādzīmju otrreizējā tirgus apgrozījums, krītoties diskonta likmēm, 3. ceturksnī salīdzinājumā ar 2. ceturksni samazinājās vairāk nekā divkārt un veidoja 56.5 milj. latu.

Parādzīmju otrreizējā tirgū samazinājās (līdz 6.8 milj. latu) Latvijas Bankas nopirkto, bet palielinājās (līdz 8.0 milj. latu) pārdoto vērtspapīru apjoms. Tādēļ Latvijas Bankas darījumu īpatsvars parādzīmju otrreizējā tirgū samazinājās (līdz 12.0%; 2. ceturksnī - 19.6%) pirkšanas operācijās un palielinājās (līdz 14.1%; 2. ceturksnī - 3.3%) pārdošanas operācijās.