Publicēts: 01.01.2013.

Sakarā ar gada inflācijas samazināšanos un finansu sistēmas stabilizēšanos Latvijas Banka ceturkšņa laikā samazināja refinansēšanas procentu likmi: no 9. augusta - uz 12% un no 16. septembra - uz 11%, līdztekus samazinot arī lombarda kredītu likmes.

Lai gan starpbanku naudas tirgus apgrozījums 3. ceturksnī palielinājās, arī banku pieprasījums pēc Latvijas Bankas kredītiem valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsolēs pieauga, un kredītu apjoms, ko Latvijas Banka izsniedza bankām, bija 14.1 milj. latu (par 23.7% vairāk nekā 2. ceturksnī). Repo izsolēs izsniegto kredītu apjoms veidoja 71.6% no Latvijas Bankas izsniegto kredītu kopapjoma (2. ceturksnī - 67.9%). Pārējo Latvijas Bankas izsniegto kredītu daļu veidoja pieprasījuma un automātiskie lombarda kredīti.

Repo izsoļu vidējā svērtā procentu likme ceturkšņa laikā samazinājās analoģiski Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei un vidēji 3. ceturksnī bija 12.4%. Lombarda kredītu vidējā svērtā procentu likme bija 15.2%.

Ceturkšņa laikā bankas neveica termiņnoguldījumus Latvijas Bankā ar piedāvāto likmi 7% gadā.