Publicēts: 01.01.2013.

Iekšzemes starpbanku tirgus apgrozījums 3. ceturksnī bija 731.9 milj. latu (par 35.5% lielāks nekā 2. ceturksnī). Straujo apgrozījuma kāpumu izraisīja gan augstais, bet nevienmērīgi sadalītais banku virsrezervju līmenis (augustā virsrezerves sasniedza visaugstāko apjomu kopš 1994. gada jūnija - 17.3 milj. latu jeb 27.1% no rezervju prasībām), gan augstais latu pieprasījums, ko izraisīja ar privatizāciju saistītas aktivitātes, t.sk. darījumi ar privatizācijas sertifikātiem, kā arī to banku nepieciešamība izpildīt rezerves prasības, kuras darījumus pārsvarā veic ārvalstu valūtā.

Iekšzemes starpbanku tirgū joprojām dominēja latos izsniegtie kredīti (sk. 14. att.), kas veidoja 86.3% no izsniegto kredītu kopapjoma, tomēr septembrī paaugstinājās pieprasījums arī pēc aizdevumiem ārvalstu valūtā. Dienas (overnight) kredīti veidoja 89.3% no iekšzemes starpbanku tirgū izsniegto kredītu apjoma. Latos izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme septembrī samazinājās līdz viszemākajam līdz šim fiksētajam mēneša vidējam līmenim - 2.3%. Toties OECD valstu valūtās izsniegto kredītu likmes paaugstināta pieprasījuma ietekmē pieauga līdz 6.0%.

Bankas izsniedza arvien vairāk īstermiņa aizdevumu ārvalstu bankām. Šādu aizdevumu apjoms gan 3. ceturksnī, gan septembrī sasniedza rekordlielumus - attiecīgi 3.6 mljrd. latu un 1.3 mljrd. latu. 91.3% no tiem bija dienas kredīti. Ārvalstu bankām izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme svārstījās 5-7% robežās. 91.5% no kredītiem ārvalstu bankām izsniegti OECD valstu valūtās.

Iekšzemes kredītu īpatsvars starpbanku kredītu kopapjomā 3. ceturksnī palielinājās līdz 17.0% (2. ceturksnī - 14.4%).