Publicēts: 01.01.2013.

3. ceturksnī turpināja samazināties no uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu un tiem izsniegto kredītu procentu likmes. Šo procesu veicināja relatīvi zemais gada inflācijas līmenis un makroekonomiskā stabilitāte, kā arī zemās starpbanku un vērtspapīru tirgus likmes.

Piesaistīto līdzekļu apjoma kāpums, samazinoties to cenai, veicināja augustā un septembrī izsniegto kredītu vidējo svērto procentu likmju būtisku samazināšanos (īstermiņa kredītu vidējās svērtās procentu likmes izmaiņas sk. 12. att.). Latos izsniegto īstermiņa un ilgtermiņa kredītu vidējās svērtās procentu likmes septembrī bija par 1.5-2.5 procentu punktiem zemākas nekā jūlijā (pēdējo 12 mēnešu laikā tās kritušās par 7-9 procentu punktiem).

Latos un ārvalstu valūtā izsniegto kredītu procentu likmes gandrīz izlīdzinājušās, kas liecina, ka finanšu tirgus dalībnieki ir pārliecināti par ekonomiskās situācijas uzlabošanos.

Banku piesaistīto noguldījumu un izsniegto kredītu procentu likmju starpība ceturkšņa laikā samazinājās: operācijām latos no 9.9 procentu punktiem jūlijā līdz 8.3 procentu punktiem septembrī, bet operācijām ārvalstu valūtā - attiecīgi no 9.5 procentu punktiem līdz 9.1 procentu punktam.

Latos veikto īstermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme samazinājās no 5.4% jūlijā līdz 4.5% septembrī (sk. 13. att.), bet ilgtermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme - attiecīgi no 6.9% līdz 6.4%. Latos piesaistīto īstermiņa noguldījumu reālo likmju negatīvais līmenis palielinājās no 2.3% jūlijā līdz 3.6% septembrī. Nedaudz kritās arī OECD valstu valūtās veikto īstermiņa noguldījumu procentu likmes.