Publicēts: 01.01.2013.

Valsts kopbudžeta ieņēmumi 1997. gada 1. pusgadā pārsniedza izdevumus par 31.9 milj. latu. To galvenokārt noteica valsts pamatbudžeta ieņēmumu pārsniegums, turklāt 2. ceturksnī tas bija lielāks nekā 1. ceturksnī.

Nodokļu ieņēmumu apjoms salīdzinājumā ar 1996. gada 1. pusgadu palielinājās par 20.2%. Līdzīgs pieauguma temps bija gan tiešo nodokļu ieņēmumiem, kas veido vairāk nekā pusi no kopbudžeta ieņēmumiem, gan netiešo nodokļu ieņēmumiem, kas veido gandrīz trešo daļu no visiem ieņēmumiem. Tas izskaidrojams ar ekonomiskās aktivitātes pieaugumu, akcīzes nodokļa likmju paaugstināšanu, kā arī ar citiem nodokļu likumdošanas aktu grozījumiem.

Nodokļu ieņēmumiem pieaugot, kā arī tos pārdalot starp budžetiem, īpaši strauji pieauga valsts speciālā budžeta nodokļu ieņēmumi (par 36.4%), bet pašvaldību pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi samazinājās (par 11.2%).

Arī valsts pamatbudžeta izpilde 1997. gada 1. pusē (ieņēmumu pārsniegums sasniedza 26.5 milj. latu) ievērojami uzlabojās salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kad valsts pamatbudžeta deficīts bija 22.3 milj. latu.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi gada pirmajos sešos mēnešos bija 279.5 milj. latu jeb par 29.3% lielāki nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā un maijā sasniedza šogad visaugstāko mēneša apjomu - 59.0 milj. latu, bet jūnijā samazinājās par ceturto daļu. To galvenokārt ietekmēja nodokļu ieņēmumu svārstības un aprīlī un maijā veiktie maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu.

Stingras budžeta izdevumu politikas rezultātā pamatbudžeta pusgada izdevumi nesasniedza plānoto apjomu, un to pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu bija tikai 6.1%. Vienīgi jūnijā izdevumi pārsniedza ieņēmumus (sk. 6. att.).

Valsts pamatbudžeta izdevumi 2. ceturksnī bija 137.7 milj. latu (par 11.3% vairāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā un par 19.5% lielāki nekā 1997. gada 1. ceturksnī). Valsts pamatbudžeta izdevumos ievērojami (no 24.2% līdz 37.9%) pieauga subsīdiju un dotāciju īpatsvars. Gandrīz pusi no tām veidoja dotācijas citiem budžetiem, īpaši pašvaldību budžetiem, lai saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 1997. gadam" kompensētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pārdales radīto iztrūkumu. Valsts investīciju īpatsvars sasniedza 2.7% no pamatbudžeta pusgada izdevumiem, saglabājoties 1996. gada atbilstošā perioda līmenī.

Neskatoties uz pamatbudžeta izdevumu kāpumu, valsts pamatbudžeta ieņēmumu pārsniegums 2. ceturksnī bija lielāks nekā iepriekšējā ceturksnī (16.4 milj. latu). Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2. ceturksnī bija 154.2 milj. latu (par 35.2% vairāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā un par 23.0% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī). Ievērojami palielinājās nenodokļu ieņēmumi, un to īpatsvars valsts pamatbudžeta ieņēmumos pieauga. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 2. ceturksni bija vērojams arī nodokļu ieņēmumu kāpums (par 29.2%), un 1997. gada 2. ceturkšņa nodokļu ieņēmumu plāna izpilde bija 103.3% (1996. gada atbilstošajā periodā - 53.2%).

Sakarā ar sociālā nodokļa ieņēmumu pieaugumu (par 16.3%) salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni ievērojami uzlabojās valsts speciālā budžeta stāvoklis, un 1997. gada 1. pusgadā ieņēmumu pārsniegums bija 2.8 milj. latu (1. ceturksnī bija neliels speciālā budžeta deficīts).

Situācija pašvaldību pamatbudžetā 2. ceturksnī neuzlabojās, lai gan ieņēmumi nedaudz pārsniedza izdevumus. Tas saistīts ar nepietiekamu valsts pamatbudžeta dotācijas palielinājumu. Tādēļ Valsts kase veica pašvaldību pamatbudžeta finansēšanu no valsts pamatbudžeta: valdības aizdevums pašvaldībām kopš gada sākuma pieauga, bet tām izsniegto banku kredītu apjoms samazinājās.

Valsts ārējais parāds 2. ceturksnī pieauga par 4.0% un jūnija beigās bija 246.9 milj. latu (kopā ar garantijām - 271.5 milj. latu).