Publicēts: 01.01.2013.

Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu atlikumi 1. ceturksnī palielinājās katru mēnesi, atspoguļojot augošo naudas pieprasījumu, bet kredītu kopsummas pieaugums turpinājās jau astoņus mēnešus pēc kārtas. 1. ceturkšņa laikā izsniegto kredītu atlikums pieauga par 15.0 milj. latu jeb 7.1% un marta beigās bija 226.5 milj. latu. Vienlaikus 1.8 reizes palielinājās banku sektora kredīts centrālajai valdībai, bet par ceturto daļu samazinājās pašvaldībām izsniegto banku aizdevumu apjoms. Pieauga gan uzņēmumiem (par 7.0%), gan privātpersonām (par 7.5%) izsniegto kredītu atlikumi.

Lai gan turpinājās ārvalstu ilgtermiņa tranzītkredītu atmaksa un to atlikumu apjoms samazinājās par 11.8%, stabilizējoties makroekonomiskajai situācijai, bankas būtiski paplašināja ilgtermiņa kredītu izsniegšanu. To kopsumma ceturkšņa laikā pieauga par 15.0% un marta beigās sasniedza 108.3 milj. latu (sk. 11. att.) jeb 47.8% no kopējā kredītu apjoma (decembra beigās - 44.5%). Īstermiņa kredītu pieaugums ceturkšņa laikā bija neliels - tikai 0.8%.

Latvijas ekonomikas atvērtais raksturs noteica lielāku pieprasījumu pēc kredītiem ārvalstu valūtā, un aizdevumu valūtu struktūrā turpinājās latos izsniegto kredītu daļas samazināšanās (martā latos izsniegto kredītu īpatsvars bija 36.9%, decembrī - 39.3% no kredītu atlikumu kopsummas).

1997. gada 1. ceturkšņa beigās rezidentu komercdarbībai izsniegto kredītu atlikumu apjoms sasniedza 203.5 milj. latu, ceturkšņa laikā palielinoties par 7.8% un kopš 1996. gada 1. ceturkšņa beigām - par 19.6%.

1. ceturkšņa laikā joprojām visvairāk kredītu izsniedza tirdzniecībai (īpatsvars kredītu kopapjomā 1. ceturkšņa beigās - 36.3%) un apstrādes rūpniecībai (29.1%). Abas nozares dominēja kā īstermiņa, tā arī ilgtermiņa kredītu sadalījumā. No pārējām nozarēm vislielākais bija celtniecībai, kā arī transporta un sakaru nozarei izsniegto kredītu atlikumu apjoms.

Tikai divām tautsaimniecības nozarēm (lauksaimniecībai un elektroenerģijai, gāzes un ūdens apgādei) izsniegto kredītu atlikumi salīdzinājumā ar 1996. gada 4. ceturkšņa beigām saruka (attiecīgi par 23.1% un 8.9%).

Palielinoties kreditēšanas aktivitātei iekšzemē, ārvalstu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikumi 1. ceturkšņa laikā nedaudz samazinājās, marta beigās veidojot 49.3 milj. latu jeb 17.9% no visiem banku izsniegto kredītu atlikumiem.