Publicēts: 01.01.2013.

Lai gan dažu banku brīvo resursu apjoms samazinājās un Krievijas krīze negatīvi ietekmēja vairāku tautsaimniecības nozaru attīstību, Latvijas banku sektors turpināja aktīvu kredītpolitiku. Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu atlikums 3. ceturksnī pieauga par 12.6% un perioda beigās sasniedza 566.9 milj. latu jeb 33.2% (jūnijā - 26.6%) no banku sektora aktīvu kopsummas.

Pieauga gan uzņēmumiem, gan privātpersonām izsniegto kredītu atlikums (attiecīgi par 12.6% un 12.4%). Kredītu pieaugumu visvairāk ietekmēja ilgtermiņa kredītu apjoma kāpums - to atlikums palielinājās par 16.5%, bet īstermiņa kredītu - par 6.5%.

Latos izsniegto kredītu (sk. 10. att.) atlikuma kāpums (trīs mēnešos par 14.7%) bija nedaudz straujāks nekā ārvalstu valūtā izsniegto kredītu atlikuma pieaugums (10.9%).

3. ceturksnī palielinājās visām svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm izsniegto kredītu atlikumi (sk. 11. att.), t.sk. būvniecībai - par 18.6%, apstrādes rūpniecībai - par 10.0%, transportam, glabāšanai un sakariem - par 9.0%, lauksaimniecībai, medniecībai un mežsaimniecībai - par 8.3% un tirdzniecībai - par 7.2%. Visstraujāk pieauga pārējo pakalpojumu nozarei izsniegto kredītu atlikums (par 79.7%), jo bankas aktīvi kreditēja darījumus ar nekustamo īpašumu, tomēr šai nozarei izsniegto kredītu apjoms joprojām bija visai neliels. Minētajās nozarēs koncentrējās 91.0% visu tautsaimniecībai izsniegto kredītu atlikuma.

Ilgtermiņa kredītu (neieskaitot tranzītkredītus) atlikumi visvairāk pieauga šādās tautsaimniecības nozarēs: pārējos pakalpojumos (par 85.1%), tirdzniecībā (par 22.0%), lauksaimniecībā, medniecībā un mežsaimniecībā (par 19.9%) un apstrādes rūpniecībā (par 10.2%). Savukārt visvairāk ilgtermiņa kredītu (neieskaitot tranzītkredītus) izsniegts četrām nozarēm: apstrādes rūpniecībai (26.4%), transportam, glabāšanai un sakariem (19.0%), tirdzniecībai (19.5%) un pārējiem pakalpojumiem (15.9%).

Kaut gan īstermiņa kredītu lielāko daļu joprojām izmantoja tirdzniecība un apstrādes rūpniecība (attiecīgi 34.4% un 26.4% no visiem īstermiņa kredītu atlikumiem tautsaimniecībā), lielākais šādu kredītu atlikuma pieaugums bija pārējos pakalpojumos (par 75.2%).

Latos izsniegto kredītu atlikumi visstraujāk pieauga pārējos pakalpojumos (par 80.4%), apstrādes rūpniecībā (par 20.4%) un tirdzniecībā (par 14.5%), bet ārvalstu valūtā izsniegto kredītu - pārējos pakalpojumos (par 84.2%), būvniecībā (par 22.8%) un lauksaimniecībā, medniecībā un mežsaimniecībā (par 21.4%).

Rezidentiem izsniegto kredītu atlikumos septembra beigās joprojām dominēja kredīti apgrozāmo līdzekļu palielināšanai (komerckredīti; 36.4%), tomēr šo kredītu īpatsvars ceturkšņa laikā samazinājās par 1.0 procenta punktu. Vienlaikus palielinājās industriālā kredīta (līdz 28.0%) un finanšu nomas (līdz 8.0%) īpatsvars (izsniegto kredītu atlikumu apjomu sk. 12. att.).