Publicēts: 01.01.2013.

Lata reālais efektīvais kurss ietver lata nominālā kursa svārstības attiecībā pret Latvijas 10 galveno tirdzniecības partnervalstu valūtām, kā arī patēriņa cenu pārmaiņas Latvijā salīdzinājumā ar patēriņa cenu pārmaiņām šajās tirdzniecības partnervalstīs. Lata reālā efektīvā kursa attīstību nosaka arī aprēķināšanai izmantoto svaru (galveno tirdzniecības partnervalstu ārējās tirdzniecības apgrozījuma struktūras) pārmaiņas.

Lata reālais efektīvais kurss kopš 1993. gada beigām ir pieaudzis par 32.5%. Tas galvenokārt saistīts ar lata reālā kursa pieaugumu pret galveno rietumu tirdzniecības partnervalstu (Vācija, Dānija, Zviedrija, Somija, Lielbritānija, Nīderlande) valūtām sakarā ar šo valstu relatīvi zemāko patēriņa cenu pieauguma līmeni salīdzinājumā ar Latviju. Lata nominālais efektīvais kurss pieauga straujāk (par 83.7%), un to galvenokārt izraisīja lielais lata nominālā kursa pieaugums pret Krievijas un Ukrainas valūtām. Lata reālais efektīvais kurss laikā no 1993. gada beigām līdz 1998. gada martam attiecībā pret Baltijas un NVS galveno tirdzniecības partnervalstu valūtām samazinājies par 4.3% sakarā ar ievērojami zemāku inflācijas līmeni Latvijā.

Lata reālais efektīvais kurss attiecībā pret 10 galveno tirdzniecības partnervalstu valūtām 1997. gada laikā pieauga, bet pieauguma temps turpināja palēnināties. 1997. gada laikā lata reālā efektīvā kursa pieaugums bija 6.2%. Pret galveno rietumu tirdzniecības partnervalstu valūtām tas pieauga par 11.1%, bet pret pārejas ekonomikas tirdzniecības partnervalstu valūtām - samazinājās par 4.3%. Tas galvenokārt izskaidrojams ar atšķirīgiem patēriņa cenu pieauguma tempiem Latvijā un tās tirdzniecības partnervalstīs. Rietumvalstīs PCI pieauguma tempi bija zemāki, savukārt Krievijā un Ukrainā, kā arī pārējās Baltijas valstīs - straujāki nekā Latvijā, kur inflācijas līmenis 1997. gadā bija viens no zemākajiem Austrumeiropā.

Lata reālā efektīvā kursa pieauguma temps samazinājās arī 1998. gadā. 1. ceturkšņa laikā lata reālais efektīvais kurss pieauga par 1.8% (iepriekšējā gada atbilstošajā periodā - par 3.9%). Lata reālā vērtība minētajā periodā pieauga pret visām galvenajām rietumu tirdzniecības partnervalstu valūtām (kopumā - par 3.3%). Savukārt lata reālā efektīvā kursa pieaugums pret Baltijas un NVS galveno tirdzniecības partnervalstu valūtām 1. ceturksnī bija nenozīmīgs (0.3%). Lata reālā vērtība tā nominālā kursa pieauguma ietekmē palielinājās pret Krievijas un Ukrainas valūtām, bet samazinājās pret pārējo Baltijas valstu valūtām sakarā ar augstāku inflācijas līmeni Igaunijā 1. ceturksnī un lata nominālā kursa samazinājumu attiecībā pret Lietuvas litu.

1. ceturksnī lata reālā efektīvā kursa pieaugumu (par 1.6 procentu punktiem) ietekmēja lata nominālā kursa pieaugums pret vairāku tirdzniecības partnervalstu valūtām, kā arī (par 0.3 procentu punktiem) PCI pieaugums Latvijā, kas pārsniedza galveno rietumu tirdzniecības partnervalstu PCI pieaugumu.