Publicēts: 01.01.2013.

Oktobrī un novembrī naudas bāze pieauga, tomēr visstraujākais bija ar gada nogali un 2000. gada datorproblēmas iespējamām sekām saistītais krasais naudas bāzes kāpums decembrī. Naudas bāze 4. ceturksnī palielinājās par 17.0% un decembra beigās sasniedza rekordapjomu - 526.2 milj. latu (sk. 16. att.). To noteica gan augstais skaidrās naudas pieprasījums, gan banku vēlēšanās nodrošināties ar likvīdiem līdzekļiem, veicot noguldījumus Latvijas Bankā. Skaidrā nauda apgrozībā palielinājās par 39.6 milj. latu jeb 10.2%, bet banku noguldījumu atlikums Latvijas Bankā - par 36.8 milj. latu jeb 1.6 reizes (t.sk. decembrī - attiecīgi par 30.8 milj. latu un 17.3 milj. latu).

Latvijas Banka valūtas mijmaiņas darījumu izsolēs pārdeva 96.2 milj. latu un par valdības emitētajām eiroobligācijām iegūtos līdzekļus ieskaitīja centrālās bankas ārzemju aktīvos. Latvijas Bankas tīro ārējo aktīvu apjoms 4. ceturksnī pieauga par 43.0 milj. latu. Arī Latvijas Bankas tīro iekšējo aktīvu apjoms palielinājās (par 33.4 milj. latu). To noteica centrālās bankas bankām izsniegto kredītu atlikuma pieaugums (par 24.2 milj. latu) un negatīvā neto pārējo aktīvu apjoma samazinājums (par 19.8 milj. latu), vienlaikus samazinoties neto prasībām pret valdību (par 10.6 milj. latu).

Oktobrī Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi palielinājās par 46.8 milj. latu, bet bankām izsniegto kredītu atlikums un neto prasības pret valdību samazinājās (attiecīgi par 2.8 milj. latu un 38.8 milj. latu). Pieaugot gan apgrozībā esošās skaidrās naudas, gan banku noguldījumu centrālajā bankā atlikumam, naudas bāze palielinājās par 4.4% (līdz 469.4 milj. latu).

Neliels Latvijas Bankas tīro ārējo aktīvu pieaugums novembrī (par 7.2 milj. latu jeb 1.4%) un bankām izsniegto kredītu atlikuma kāpums (par 12.7 milj. latu), vienlaikus turpinot samazināties neto prasībām pret valdību (par 11.0 milj. latu), noteica naudas bāzes kāpumu (par 8.8 milj. latu jeb 1.9%). 

Decembrī naudas bāze palielinājās par 48.0 milj. latu jeb 10.0% (lielākais mēneša pieaugums kopš 1998. gada augusta) un tās galvenā sastāvdaļa - skaidrā nauda apgrozībā - par 7.8% (straujākais mēneša kāpums kopš 1995. gada decembra). To noteica ne tikai ekonomiskā aktivitāte gada nogalē, bet arī banku vēlme palielināt likvīdu līdzekļu, t.sk. skaidrās naudas, resursus, nodrošinoties pret 2000. gada datorproblēmas iespējamo ietekmi. Lielais skaidrās naudas pieprasījuma pieaugums bija saistīts arī ar privātā patēriņa kāpumu. Palielinājās gan Latvijas Bankas kredīti bankām (par 14.3 milj. latu), gan, valdībai decembrī izmantojot budžeta līdzekļus no noguldījuma centrālajā bankā, neto prasības pret valdību (par 39.2 milj. latu). Lai kredītiestāžu rezervju normu pakāpeniski tuvinātu Eiropas Centrālās bankas prasībām, ar 1999. gada 1. decembri kredītiestāžu rezervju norma tika samazināta līdz 7% (iepriekš - 8%). Latvijas Bankas tīro ārējo aktīvu samazinājumu decembrī (par 11.0 milj. latu jeb 2.1%) noteica valdības veiktie maksājumi ārvalstu valūtā.