Publicēts: 01.01.2013.

Ekonomiskās aktivitātes palielināšanās valstī un sezonāls naudas pieprasījuma kāpums gada nogalē, ko veicināja banku vēlme palielināt likvīdu līdzekļu resursus, t.sk. skaidro naudu kasē, lai nodrošinātos pret iespējamo tās pieprasījuma kāpumu sakarā ar 2000. gada datorproblēmu, noteica plašās naudas M2X pieaugumu. 4. ceturksnī M2X palielinājās par 5.2% un perioda beigās bija 997.2 milj. latu (sk. 7. att.). Tas bija augstākais pēdējo septiņu gadu laikā reģistrētais plašās naudas līmenis. Pēc šā rādītāja krituma oktobrī (par 0.4%) sekoja neliels pieaugums novembrī (par 0.6%) un straujš kāpums decembrī (par 5.0%). Visos 4. ceturkšņa mēnešos M2X pārsniedza iepriekšējā gada atbilstošā perioda līmeni (decembrī - par 8.0%). 

Skaidrās naudas pieprasījums 4. ceturksnī palielinājās, un tās apjoms apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs) pieauga par 25.9 milj. latu jeb 7.4%. Tas bija saistīts arī ar privātā patēriņa kāpumu un liecināja par pozitīvu IKP attīstību. Skaidrās naudas īpatsvars plašajā naudā decembra beigās bija 37.8% (septembra beigās - 37.1%).

M2X līmeni ietekmēja arī banku piesaistīto noguldījumu atlikuma palielināšanās (par 23.7 milj. latu jeb 4.0%). Plašās naudas likvīdākā daļa - M1 - 4. ceturksnī palielinājās par 5.2%, bet kvazinauda - par 5.3%. Iekšzemes naudas piedāvājums M2D pieauga par 7.1%, bet plašās naudas ārvalstu valūtas komponents - tikai par 1.2%, liecinot par dolarizācijas mazināšanos. 

Plašās naudas kāpumu noteica neto kredīta valdībai pieaugums (par 20.2 milj. latu), kā arī augošais iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu apjoms (par 39.5 milj. latu). Banku sistēmas tīrie iekšējie aktīvi palielinājās par 105.5 milj. latu. Sarūkot uzkrājumiem parādiem un saistībām un pārējiem pasīviem, būtiski (par 45.9 milj. latu) samazinājās banku sistēmas negatīvais neto pārējo aktīvu apjoms. Banku sistēmas tīrie ārējie aktīvi oktobrī gandrīz nemainījās, bet novembrī un decembrī samazinājās (samazinājums 4. ceturksnī - 55.8 milj. latu jeb 13.3%). To lielā mērā noteica banku ārvalstīs piesaistīto resursu izvietošana iekšzemes tirgū (banku sektora tīrie ārējie aktīvi samazinājās par 98.8 milj. latu). Vienlaikus palielinājās Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi. 

Latvijas banku sektora līdzekļu struktūrā samazinājās ārzemju aktīvu īpatsvars, kā arī iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu daļa, bet pieauga banku rezervju un neto prasību pret valdību īpatsvars. Piesaistīto līdzekļu struktūrā auga ārzemju pasīvu daļa, kā arī kapitāla un rezervju un saistību pret Latvijas Banku īpatsvars, bet samazinājās no iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu, uzkrājumu parādiem un saistībām un neklasificēto pasīvu īpatsvars.