Publicēts: 01.01.2013.

Latvijas Bankas izsniegto kredītu un piesaistīto termiņnoguldījumu apjoma pārmaiņas bija saistītas ar banku sektora likviditāti. 3. ceturkšņa sākumā banku sektora virsrezerves bija diezgan lielas (jūlijā - 9.5 milj. latu jeb 11.4% no rezervju prasībām), bet 3. ceturkšņa beigās Latvijas Bankas veikto ārvalstu valūtas intervenču iespaidā banku virsrezerves bija tikai 4.0 milj. latu jeb 4.7% no rezervju prasībām. Latvijas Bankas aizdevumu pieprasījumu paaugstināja arī starpbanku tirgus procentu likmju kāpums.

Repo kredīti arī 3. ceturksnī bija galvenais Latvijas Bankas monetārās politikas instruments (sk. 18. att.). Latvijas Banka rīkoja repo izsoles katru dienu (kredītu termiņš bija 7, 28 un 91 diena). 3. ceturksnī banku pieprasījums pēc Latvijas Bankas repo kredītiem divas reizes pārsniedza iepriekšējā ceturkšņa līmeni. Pieprasījums īpaši strauji pieauga septembrī. Kopumā 3. ceturksnī Latvijas Banka izsniedza repo kredītus 133.1 milj. latu apjomā (par 30.0% vairāk nekā 2. ceturksnī). Pieaugot starpbanku kredītu procentu likmēm, palielinājās arī izsniegto lombarda kredītu apjoms. Pieprasījuma lombarda kredītu apjoms pieauga, bet automātiskie lombarda kredīti tika izsniegti mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Tā kā vairākums izsniegto kredītu bija ar īsu termiņu (79.3% repo kredītu bija ar 7 dienu termiņu), bankām izsniegto kredītu atlikums 3. ceturkšņa laikā samazinājās par 5.7 milj. latu un septembra beigās bija 39.1 milj. latu.

Repo izsoļu vidējā svērtā procentu likme kredītiem ar 7 dienu termiņu bija 4.5% (2. ceturksnī - 5.3%), ar 28 dienu termiņu - 5.9% (5.5%), ar 91 dienas termiņu - 5.6% (6.2%), bet pieprasījuma un automātisko lombarda kredītu vidējā svērtā procentu likme joprojām bija 7.0% (nozīmīgākās naudas tirgus procentu likmes sk. 19. att.).

Latvijas Banka jūlijā pakāpeniski samazināja banku termiņnoguldījumu procentu likmes līdz 2.5% noguldījumiem ar 7 dienu termiņu un līdz 2.75% noguldījumiem ar 15 dienu termiņu. 3. ceturksnī būtiski samazinājās banku termiņnoguldījumu apjoms Latvijas Bankā. To atlikums septembra beigās (2.6 milj. latu) bija 4.1 reizi mazāks nekā jūnija beigās.