Publicēts: 01.01.2013.

Iekšzemes starpbanku tirgus apgrozījums 3. ceturksnī sasniedza 709.3 milj. latu (par 33.8% vairāk nekā 2. ceturksnī; iekšzemes starpbanku tirgū izsniegto kredītu dinamiku sk. 14. att.). Palielinājās gan latos, gan ārvalstu valūtā veikto darījumu apjoms (attiecīgi par 37.9% un 25.7%). Iekšzemes starpbanku tirgū joprojām dominēja latos izsniegtie kredīti. To īpatsvars izsniegto kredītu kopapjomā (68.8%) salīdzinājumā ar 2. ceturksni palielinājās par 2.0 procentu punktiem. Starpbanku tirgus apgrozījuma palielināšanos noteica vairāku banku samērā zemā likviditāte. Starpbanku tirgus apgrozījums viszemākais bija jūlijā (213.1 milj. latu), bet strauji palielinājās augustā (līdz 258.8 milj. latu) un atkal nedaudz saruka septembrī (līdz 237.4 milj. latu). 

Iekšzemes starpbanku tirgū dominēja uz nakti izsniegtie (overnight) kredīti (90.3%), bet nedaudz ilgāka termiņa (līdz 1 mēnesim) kredītu īpatsvars samazinājās (līdz 9.0%).

Jūlijā un augustā starpbanku kredītu procentu likmes vēl turpināja samazināties. Augustā un septembrī pieauga ārvalstu valūtas pieprasījums, tāpēc Latvijas Banka atbilstoši samazināja latu daudzumu apgrozībā. Dažām bankām sāka trūkt latu resursu, tāpēc septembrī būtiski palielinājās starpbanku kredītu procentu likmes. Latos izsniegto starpbanku kredītu vidējā svērtā procentu likme samazinājās no 4.3% jūnijā līdz 3.5% augustā, bet septembrī pieauga līdz 6.5%. Savukārt OECD valstu valūtās izsniegto starpbanku kredītu vidējā svērtā procentu likme pakāpeniski palielinājās (no 4.5% jūnijā līdz 5.1% septembrī). 

Arī starpbanku tirgus indeksā RIGIBOR, pie kura vairākas bankas piesaistījušas iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes, atspoguļojās procentu likmju kāpuma tendence. Visaugstākais indeksa līmenis bija septembra otrajā pusē, kad RIGIBOR uz nakti izsniegtajiem kredītiem sasniedza 9.65% un kredītiem ar 6 mēnešu termiņu - 11.75%.

Ārvalstu kredītiestādēm izsniegto aizdevumu apjoms pieauga straujāk nekā 2. ceturksnī. 3. ceturksnī kāpums sasniedza 16.5%, bet izsniegto kredītu apjoms - 6.7 mljrd. latu. 96.2% no kredītiem ārvalstu bankām bija aizdevumi uz nakti, un tie tika izsniegti pārsvarā OECD valstu valūtās (96.8%). Ārvalstu kredītiestādēm OECD valstu valūtās izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme palielinājās no 4.6% jūnijā līdz 4.9% septembrī. Ārvalstu kredītiestāžu noguldījumu apjoms Latvijas banku sektorā 3. ceturksnī palielinājās par 3.4% (līdz 438.2 milj. latu).