Publicēts: 01.01.2013.

Lai gan procentu likmes starpbanku tirgū un valdības vērtspapīru izsolēs 3. ceturksnī pieauga, iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām latos izsniegto kredītu vidējās svērtās procentu likmes nedaudz samazinājās (sk. 12. att.). To noteica gan lielu kredītu izsniegšana stabiliem uzņēmumiem par samērā zemām procentu likmēm, gan augošā banku savstarpējā konkurence. OECD valstu valūtās izsniegto kredītu vidējās svērtās procentu likmes septembrī bija augstākas nekā jūnijā. Latos izsniegto īstermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme septembrī samazinājās līdz 11.5% un ilgtermiņa kredītu - līdz 12.1%. OECD valstu valūtās izsniegto īstermiņa un ilgtermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme palielinājās attiecīgi līdz 14.4% un 10.9%.

Īstermiņa kredītu reālā procentu likme septembrī samazinājās līdz 9.1% (jūnijā - 13.9%), bet ilgtermiņa kredītu reālā procentu likme - līdz 9.7% (jūnijā - 11.6%).

No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmju (latos piesaistīto noguldījumu vidējās svērtās procentu likmes sk. 13. att.) dinamikā bija vērojamas citas tendences. Ilgtermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme, lai gan svārstījās, tomēr samazinājās, bet īstermiņa (īpaši - noguldījumiem latos) - palielinājās. Latos veikto īstermiņa un ilgtermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme septembrī bija attiecīgi 6.4% un 6.3%, bet šādiem noguldījumiem OECD valstu valūtās - attiecīgi 4.5% un 6.3%. 

Īstermiņa noguldījumu reālā procentu likme septembrī palielinājās līdz 4.0% (jūnijā - 3.4%), bet ilgtermiņa noguldījumu - saruka (no 5.8% jūnijā līdz 3.9% septembrī).