Publicēts: 01.01.2013.

Naudas tirgus procentu likmju samazināšanās 1. ceturksnī izraisīja nelielu iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām latos izsniegto kredītu vidējo svērto procentu likmju kritumu (sk. 11. att.). Latos izsniegto īstermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme samazinājās no 17.3% janvārī līdz 16.3% martā, bet latos izsniegto ilgtermiņa kredītu vidējā svērtā procentu likme - attiecīgi no 16.4% līdz 15.2%. Nedaudz (par 0.7-1.1 procentu punktu) palielinājās OECD valstu valūtās izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme (martā 13.7% īstermiņa un 12.5% - ilgtermiņa kredītiem).

Vairākumam banku joprojām bija stabila likviditāte, gada inflācija pazeminājās, tādēļ bankas nedaudz samazināja no iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām latos piesaistīto noguldījumu procentu likmes (sk. 12. att.). Latos veikto īstermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme saruka no 5.7% janvārī līdz 5.4% martā, ilgtermiņa noguldījumu - attiecīgi no 6.8% līdz 6.4%. OECD valstu valūtās piesaistīto īstermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme nemainījās (4.3%). No 6.2% līdz 7.0% palielinājās OECD valstu valūtās piesaistīto ilgtermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme. Samazinoties inflācijai, īstermiņa noguldījumu reālā procentu likme martā saglabājās janvāra līmenī (3.1%), bet ilgtermiņa noguldījumu reālā procentu likme nedaudz samazinājās (janvārī - 4.2%, martā - 4.1%).