Publicēts: 01.01.2013.

Novembrim un decembrim raksturīgais augstais naudas pieprasījums un tautsaimniecības izaugsme noteica naudas piedāvājuma un galveno banku sistēmas darbības rādītāju pieaugumu arī 4. ceturksnī.

Plašā nauda M2X palielinājās par 72.3 milj. latu (līdz 1 275.9 milj. latu; sk. 8. att.). Pieauga gan skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs), gan iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumu atlikums (attiecīgi par 20.8 milj. latu un 51.4 milj. latu). Plašās naudas pieaugumu noteica tikai banku sistēmas tīro iekšējo aktīvu kāpums, samazinoties tīrajiem ārējiem aktīviem. Banku sistēmas tīrie iekšējie aktīvi 4. ceturksnī palielinājās par 135.1 milj. latu, 2000. gada pēdējos mēnešos straujāk nekā gada pirmajos trijos ceturkšņos augot banku sistēmas neto kredītam valdībai (par 63.2 milj. latu, t.sk. decembrī - par 45.2 milj. latu) un turpinot palielināties iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu atlikumam (par 92.5 milj. latu).

8. attēls
Plašā nauda
(milj. latu)

 M2X (plašā nauda)
 Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumi
 Skaidrā nauda apgrozībā bez atlikumiem banku kasēs

Lēnākā tempā plašā nauda pieauga oktobrī un novembrī (attiecīgi par 1.9% un 1.2%), bet sezonālu faktoru ietekmē straujāk - decembrī (2.8%). Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu plašā nauda visstraujāk palielinājās novembrī (par 30.6%), bet decembrī tās gada pieaugums samazinājās līdz 27.9%.

Sezonālu faktoru ietekmē strauji auga plašās naudas latu komponents M2D (4. ceturksnī par 7.3%), plašās naudas ārvalstu valūtas komponentam pieaugot tikai par 3.2%. Savukārt plašās naudas likvīdākā daļa M1 palielinājās par 6.6%, bet kvazinauda - par 5.2%.

Banku sektors 4. ceturksnī turpināja strādāt ar peļņu (2000. gadā bankas nopelnīja 38.3 milj. latu jeb 2.1 reizi vairāk nekā 1999. gadā). Lielākie bija banku pamatdarbības ienākumi (kredītu procentu ienākumi un komisijas naudas ienākumi) - 79.6% no ienākumu kopapjoma. Samazinājās peļņa no tirdzniecības ar ārvalstu valūtām. Banku sektora aktīvi 4. ceturksnī pieauga par 263.6 milj. latu jeb 10.3%, bet 2000. gadā - par 811.0 milj. latu jeb 40.5%.