Publicēts: 01.01.2013.

Latvijas Bankas izsniegto kredītu dienas vidējais atlikums 3. ceturksnī bija 38.9 milj. latu - par 3.8 milj. latu mazāks nekā 2. ceturksnī, lai gan ceturkšņa laikā izsniegto kredītu apjoms (118.1 milj. latu), saīsinoties izsniegto kredītu termiņam, bija 3.7 reizes lielāks nekā 2. ceturksnī. Savukārt bankām izsniegto Latvijas Bankas kredītu atlikums 3. ceturkšņa beigās (44.3 milj. latu) bija par 1.4 milj. latu lielāks nekā 2. ceturkšņa beigās. Gandrīz visi izsniegtie aizdevumi bija repo kredīti (automātiskie lombarda kredīti izsniegti 0.8 milj. latu apjomā, bet pieprasījuma lombarda kredīti netika pieprasīti). Lombarda kredītu vidējā svērtā procentu likme 3. ceturksnī nemainījās un bija 5.5%. Krasi mainījās repo kredītu termiņstruktūra: 2. ceturksnī 73.5% kredītu bija ar 3 mēnešu termiņu, bet 3. ceturksnī 80.1% - ar 7 dienu termiņu. Latvijas Bankas izsniegto kredītu apjoma pieaugumu noteica banku likviditātes un virsrezervju samazināšanās, augot rezervju prasību apjomam. Augstāks kredītu pieprasījums noteica repo izsoļu vidējās svērtās procentu likmes kāpumu līdz 4.3% (2. ceturksnī - 3.9%).

Atšķirībā no 2. ceturkšņa Latvijas Banka neveica intervences valsts vērtspapīru otrreizējā tirgū, bet bankas likviditāti nodrošināja, veicot valūtas mijmaiņas darījumus un izmantojot centrālās bankas kredītus. 

Lai precīzāk regulētu naudas piedāvājumu, jūlija sākumā Latvijas Bankā notika viena reverse repo izsole, kurā bankām pārdoti vērtspapīri 15.0 milj. latu apjomā ar 7 dienu termiņu un vidējo svērto procentu likmi 4.5%. Latvijas Bankas piesaistīto banku termiņnoguldījumu apjoms 3. ceturksnī samazinājās 2.1 reizi (līdz 45.2 milj. latu; septembra beigās šādu noguldījumu atlikums bija 3.7 milj. latu). 69.9% no piesaistītajiem noguldījumiem bija ar 15 dienu termiņu. Banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likme visu ceturksni nemainījās (1.5% - noguldījumiem ar 7 dienu termiņu un 1.75% - noguldījumiem ar 15 dienu termiņu). Nemainījās arī Latvijas Bankas refinansēšanas un lombarda kredītu procentu likmes.