Publicēts: 01.01.2013.

Finanšu sektora stabilitāti apliecinošais banku piesaistīto iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumu atlikuma pieauguma temps 3. ceturksnī turpināja palielināties. Šādu noguldījumu atlikums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni pieauga par 56.5 milj. latu jeb 7.6% (līdz 796.8 milj. latu). Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu latos veikto noguldījumu atlikums palielinājās par 4.3%, bet ārvalstu valūtā piesaistīto noguldījumu atlikums - par 11.4% (latos un ārvalstu valūtā veikto noguldījumu atlikumus katra mēneša beigās sk. 9. att.). ASV dolāros 3. ceturkšņa beigās bija piesaistīti 88.1% no noguldījumiem ārvalstu valūtā (2. ceturkšņa beigās - 89.2%), bet eiro - 5.4% (4.6%).

9. attēls
Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumi bankās
(perioda beigās; milj. latu)

 Noguldīti latos
 Noguldīti ārvalstu valūtā

Turpināja uzlaboties piesaistīto noguldījumu termiņstruktūra. Piesaistīto pieprasījuma noguldījumu atlikums palielinājās par 21.7 milj. latu jeb 4.7%, bet termiņnoguldījumu atlikums - par 34.7 milj. latu jeb 12.5%. Tādējādi termiņnoguldījumu īpatsvars iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumu kopapjomā palielinājās no 37.6% jūnijā līdz 39.3% septembrī. 

Nedaudz straujāks bija iekšzemes privātpersonu noguldījumu atlikuma pieaugums (8.1%), iekšzemes uzņēmumu noguldījumu atlikumam palielinoties par 7.3%. Iekšzemes privātpersonu noguldījumu atlikums septembra beigās sasniedza 44.9% no banku piesaistīto iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumu atlikuma.