Publicēts: 01.01.2013.

Tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējā bruto darba samaksa 4. ceturksnī bija Ls 169.91, bet mēneša vidējā neto darba samaksa - Ls 122.62. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu tautsaimniecībā nodarbināto nominālā bruto darba samaksa palielinājās par 8.6% un nominālā neto darba samaksa - par 8.1%. Savukārt reālā bruto darba samaksa un reālā neto darba samaksa pieauga attiecīgi par 5.3% un 4.8%.

Tāpat kā 2001. gada pirmajos trijos ceturkšņos, mēneša vidējā bruto darba samaksa visstraujāk palielinājās galvenokārt tajās nozarēs, kurās augsts darba samaksas pieauguma temps bija vērojams visā 2001. gadā, - viesnīcu un restorānu nozarē un izglītībā. Joprojām straujāk pieauga darba samaksa nozarēs, kurās vidējā darba samaksa ir zemāka par vidējo līmeni tautsaimniecībā.

Bezdarba līmenis 2001. gada decembrī sasniedza 7.7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita (šā rādītāja mēneša dinamiku sk. 4. att.) un bija par 0.1 procentu punktu lielāks nekā iepriekšējā ceturksnī, bet par 0.1 procentu punktu mazāks nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. Nodarbinātības valsts dienestā reģistrēto bezdarbnieku skaits salīdzinājumā ar septembra beigām palielinājās par 0.4%, bet salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu saruka par 1.8%.

4. attēls
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkstošos) un bezdarba līmenis (%)


Reģistrēto bezdarbnieku skaits
  Bezdarba līmenis

Ilgstošo bezdarbnieku skaits nedaudz samazinājās, tomēr joprojām pārsniedza ceturto daļu no Nodarbinātības valsts dienestā reģistrēto bezdarbnieku skaita.

Bezdarba līmeņa atšķirības Latvijas reģionos saglabājās. Augstākais bezdarba līmenis decembrī bija Rēzeknes un Balvu rajonā (attiecīgi 26.5% un 21.6%; samazinājums attiecīgi par 0.4 un 0.1 procentu punktu), zemākais - Saldus un Ogres rajonā (attiecīgi 5.9% un 6.2%; samazinājums attiecīgi par 0.6 un 0.1 procentu punktu). Rīgā bezdarba līmenis nemainījās (3.6%).