Publicēts: 01.01.2013.

Izdevumā "Monetārais Apskats. Monetary Review" izmantoti Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes, Finansu ministrijas, Finansu un kapitāla tirgus komisijas, Rīgas Fondu biržas un Latvijas Bankas dati.

Grafiskajos attēlos (sk. 1., 2., 4., 6.-8., 10. un 14.-16. att.) ar punktiem atzīmēts rādītāja faktiskais lielums, ar līnijām - šo rādītāju aproksimējošā līkne. Rādītāja katras dienas mērījumu aproksimējošā līkne ir vairāk izcelta nekā faktiskā lieluma līkne (sk. 18. un 20. att.). Grafiskos attēlus sagatavojot, izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes (1.-4. un 6. att.), Finansu ministrijas (5. att.), Latvijas Bankas (7.-12. un 14.-20. att.) un Finansu un kapitāla tirgus komisijas (13. att.) dati.

Tabulas sagatavojot, izmantoti Latvijas Bankas (1. un 3.-28. tabula), Rīgas Fondu biržas (1. tabula), Finansu ministrijas (2.ab tabula) un Centrālās statistikas pārvaldes (2.ab un 29.-34. tabula) dati.

Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.

FOB cena ir preces cena, kuru veido preces vērtība, ieskaitot transporta un apdrošināšanas izmaksas līdz eksportētājvalsts robežai.

CIF cena ir preces cena, kuru veido preces vērtība, ieskaitot transporta un apdrošināšanas izmaksas līdz importētājvalsts robežai.

-     attiecīgajā periodā nav darījumu.
x     dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.