Publicēts: 01.01.2013.

Centrālās bankas naudas piedāvājums 3. ceturksnī bija ierobežots un bankām izsniegto Latvijas Bankas kredītu atlikums samazinājās, tāpēc naudas bāze nedaudz (par 4.8 milj. latu jeb 0.8%) saruka un septembra beigās bija 581.9 milj. latu. (sk. 18. att.). Pēc relatīvi augstā kāpuma jūnijā naudas bāze jūlijā samazinājās, bet augustā un septembrī pakāpeniski pieauga. 3. ceturksnī saruka valdības noguldījuma atlikums Latvijas Bankā (par 19.8 milj. latu) un pieauga centrālās bankas īpašumā esošo valdības vērtspapīru portfelis (par 8.0 milj. latu). 3. ceturksnī Latvijas Bankas tīrie iekšējie aktīvi samazinājās par 19.5 milj. latu. Palielinoša ietekme uz naudas bāzi bija centrālās bankas tīro ārējo aktīvu kāpumam (par 14.9 milj. latu). 3. ceturksnim neraksturīgi augsts bija skaidrās naudas pieprasījums (tās daudzums apgrozībā pieauga par 15.4 milj. latu jeb 3.1%). To noteica gan paaugstinātais latu pieprasījums augustā sakarā ar Rīgas 800 gadu jubilejas svinībām, gan bažas par ASV dolāra stabilitāti sakarā ar septembrī notikušajiem terora aktiem.

18. attēls  
Naudas bāze
(milj. latu)

Naudas bāze
Skaidrā nauda apgrozībā

Jūlijā, augot valūtas mijmaiņas darījumu atlikumam, Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi palielinājās par 29.7 milj. latu. Bankām izsniegto kredītu atlikums strauji samazinājās (par 71.6 milj. latu). To daļēji kompensēja valdības noguldījuma atlikuma centrālajā bankā kritums. Tādējādi naudas bāze samazinājās par 25.0 milj. latu jeb 4.3%.

Relatīvi strauji naudas bāze pieauga augustā (par 14.4 milj. latu jeb 2.6%). Bankām izsniegto Latvijas Bankas kredītu atlikums palielinājās par 9.8 milj. latu un centrālās bankas īpašumā esošo valdības vērtspapīru portfelis - par 3.8 milj. latu. Samazinoties valūtas mijmaiņas darījumu atlikumam, Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi saruka par 11.7 milj. latu. Skaidrās naudas pieprasījums palielinājās par 6.8 milj. latu.

Naudas bāze nedaudz pieauga arī septembrī (par 5.8 milj. latu jeb 1.0%), jo sakarā ar lombarda kredītu augsto pieprasījumu palielinājās bankām izsniegto Latvijas Bankas kredītu atlikums (par 20.6 milj. latu). Par 12.5 milj. latu pieauga valdības noguldījuma atlikums Latvijas Bankā un par 4.2 milj. latu - centrālās bankas īpašumā esošo valdības vērtspapīru portfelis. Skaidrās naudas apgrozībā kāpums (10.3 milj. latu) bija septembrim visstraujākais pēdējo astoņu gadu laikā.