Publicēts: 01.01.2013.

Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto banku kredītu atlikums 3. ceturksnī pieauga nedaudz straujāk kā iepriekšējā ceturksnī (par 8.5%; 2. ceturksnī - par 8.2%), kredītu atlikuma gada pieauguma tempam gandrīz nemainoties (3. ceturkšņa beigās - 43.4%). Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu atlikums 3. ceturkšņa beigās sasniedza 1 163.8 milj. latu (38.1% no banku sektora aktīvu kopsummas), par 3.9 procentu punktiem pārsniedzot kredītu īpatsvaru banku sektora aktīvos 2. ceturkšņa beigās.

Ievērojami zemākas procentu likmes noteica straujāku iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām ārvalstu valūtā izsniegto kredītu atlikuma pieaugumu. Šādu kredītu atlikums palielinājās par 53.3 milj. latu jeb 9.9%, bet latos izsniegto kredītu atlikums pieauga par 37.6 milj. latu jeb 7.0% (šādu kredītu atlikumu katra mēneša beigās sk. 10. att.). Iekšzemes nebankām ārvalstu valūtā izsniegto kredītu valūtu struktūrā eiro īpatsvars sasniedza 21.0% (jūnija beigās - 18.0%), tomēr 71.5% (jūnija beigās - 75.1%) no šiem aizdevumiem joprojām bija izsniegti ASV dolāros.

10. attēls  
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegtie kredīti 
(perioda beigās; milj. latu)

Izsniegti latos
Izsniegti ārvalstu valūtā

Ilgtermiņa kredītu atlikums pieauga (par 54.4 milj. latu jeb 6.4%). Ļoti strauji (par 36.5 milj. latu jeb 16.3%) palielinājās arī īstermiņa kredītu atlikums, tā īpatsvaram iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu atlikumā septembra beigās sasniedzot 22.4% (jūnija beigās - 20.9%). Īstermiņa kredītu atlikuma kāpumu veicināja aizņemto līdzekļu plašāka izmantošana apgrozāmo līdzekļu finansēšanai (komerckredīta atlikums 3. ceturksnī palielinājās par 33.7 milj. latu jeb 9.8%) un bezskaidras naudas norēķinu attīstība (kredītkaršu kredīts pieauga par 1.8 milj. latu jeb 24.1%). Tautsaimniecības straujā izaugsme noteica industriālā kredīta atlikuma kāpumu (par 27.7 milj. latu jeb 8.5%). Strauji (par 22.5 milj. latu jeb 14.1%) auga hipotēku kredīta atlikums. Samazinājās kredīta pret norēķina dokumentiem (faktoringa), finanšu nomas un klientu kontu pārtēriņa kreditēšanas apjoms. Izsniegto kredītu atlikumā septembra beigās joprojām dominēja komerckredīts (32.5% no izsniegto kredītu atlikuma), industriālais kredīts (30.5%) un hipotēku kredīts (15.6%). Kredītu patēriņa preču iegādei īpatsvars bija 4.3% un finanšu nomas īpatsvars - 4.1% no izsniegto aizdevumu atlikuma (iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu veidus sk. 11. att.).

11. attēls  
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegtie kredīti
(perioda beigās; neieskaitot tranzītkredītus; milj. latu)

  Norēķinu konta debeta atlikums
  Komerckredīts
  Industriālais kredīts
  Finanšu noma
  Hipotēku kredīts
  Pārējie kredīti

Straujāks nekā iepriekšējā ceturksnī bija iekšzemes uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikuma pieaugums (71.3 milj. latu jeb 8.1%), bet iekšzemes privātpersonām izsniegto kredītu atlikums pieauga nedaudz lēnāk (par 19.6 milj. latu jeb 10.2%). Lēnāks nekā 2. ceturksnī bija privātpersonām izsniegto patēriņa kredītu atlikuma kāpums (12.9%), bet kredītu atlikums mājokļa iegādei salīdzinājumā ar 2. ceturksni palielinājās straujāk (par 11.0%).

Izsniegto kredītu atlikuma kāpums 3. ceturksnī bija vērojams visās nozīmīgākajās tautsaimniecības nozarēs (kredītu atlikumus mēneša beigās tautsaimniecības nozaru dalījumā sk. 12. att.). Iekšzemes uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums sasniedza 951.8 milj. latu. Visvairāk palielinājās elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarei un apstrādes rūpniecībai izsniegto īstermiņa kredītu atlikums (attiecīgi par 10.3 milj. latu un 7.9 milj. latu). Vairāk nekā pusi no ilgtermiņa kredītu atlikuma pieauguma veidoja to atlikuma kāpums būvniecībā (par 21.3 milj. latu).

12. attēls  
Kredītu struktūra atsevišķās tautsaimniecības nozarēs  
(2001. gada 2. un 3. cet.; perioda beigās; milj. latu)

1. Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība
2. Apstrādes rūpniecība
3. Būvniecība
4. Tirdzniecība
5. Transports, glabāšana un sakari
6. Finanšu starpniecība
7. Pārējie pakalpojumi

 Īstermiņa kredīti 
Ilgtermiņa kredīti (neieskaitot tranzītkredītus)
Tranzītkredīti

Ārvalstu valūtās izsniegto kredītu atlikums (to īpatsvars iekšzemes uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikumā - 52.0%) pieauga par 44.9 milj. latu jeb 10.0%, visvairāk - būvniecībā (par 20.9 milj. latu jeb 2.0 reizes) un apstrādes rūpniecībā (par 19.7 milj. latu jeb 21.4%). Latos izsniegto kredītu atlikums pieauga par 26.5 milj. latu jeb 6.2%, būtiski (par 12.7 milj. latu) palielinoties elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarei izsniegto kredītu atlikumam.

Vislielākais izsniegto kredītu atlikums septembra beigās bija tirdzniecībā (24.7% no iekšzemes uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikuma), apstrādes rūpniecībā (19.8%), transportā, glabāšanā un sakaros (11.6%) un pārējos pakalpojumos (11.6%). Visstraujāk pieauga būvniecībai un elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarei izsniegto kredītu atlikums.

Banku izsniegto kredītu kvalitāte 3. ceturkšņa beigās joprojām bija augsta: tikai 3.2% no izsniegtajiem kredītiem bankas novērtēja kā ieņēmumus nenesošos kredītus (2. ceturkšņa beigās - 3.4%; sk. 13. att.), t.sk. kā zaudētos kredītus - 0.4%. Speciālie uzkrājumi samazinājās līdz 1.9% no izsniegto kredītu atlikuma.

13. attēls
Latvijas banku izsniegtie ieņēmumus nenesošie kredīti
(pret kredītu atlikumu; %)