Publicēts: 01.01.2013.

2001. gada 1. jūlijā Latvijā darbu sāka Finansu un kapitāla tirgus komisija, kas darbojas saskaņā ar "Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu", kuru Latvijas Republikas Saeima pieņēma 2000. gada 1. jūnijā (spēkā ar 01.07.2001.). Finansu un kapitāla tirgus komisija regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību. Tās darbības mērķis ir veicināt ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti. Līdz ar jaunās institūcijas darbības uzsākšanu Latvijas Banka vairs neuzrauga kredītiestādes, bet veic makroekonomisko analīzi, sekojot finanšu sistēmas stabilitātei valstī.

3. ceturkšņa beigās Latvijā finanšu pakalpojumus sniedza 21 banka un viena ārvalstu bankas nodaļa. Banku apmaksātā pamatkapitāla apjoms 3. ceturksnī samazinājās par 1.4% (līdz 217.9 milj. latu), jo sakarā ar a/s "Saules banka" reorganizāciju, pievienojot to a/s "Rietumu Banka", tika atsaukta a/s "Saules banka" licence kredītiestādes darbībai. Licence kredītiestādes darbībai tika izsniegta jaundibinātajai a/s "Reģionālā investīciju banka".

Kredītiestāžu aktīvi 3. ceturksnī saruka par 58.1 milj. latu (1.8%), sezonālu faktoru ietekmē samazinoties jūlijā un nedaudz pieaugot augustā un septembrī, un to atlikums perioda beigās bija 3.1 mljrd. latu.

Aktīvu struktūrā būtiski pieauga kredītu (par 3.9 procentu punktiem; līdz 44.7%), bet samazinājās prasību pret kredītiestādēm (līdz 21.3%) īpatsvars. Pasīvu struktūrā pieauga noguldījumu (līdz 67.2%), bet saruka (līdz 13.6%) saistību pret kredītiestādēm īpatsvars.

Banku sektors 3. ceturksnī guva 8.8 milj. latu lielu peļņu, bet 2001. gada pirmajos deviņos mēnešos - 28.9 milj. latu (par 1.5 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā).

Nemainoties tīrajai procentu ienākumu maržai (tīro procentu ienākumu kopsumma pret vidējo aktīvu kopsummu; 3.2%), nedaudz samazinājās kapitāla atdeve (ROE; no 16.5% līdz 15.5%) un aktīvu atdeve (ROA; no 1.3% līdz 1.2%).

Banku finansiālās darbības efektivitātes koeficients (banku administratīvo izdevumu attiecība pret tīrajiem finansiālās darbības ieņēmumiem) bija 59.7%. Banku kapitāla pietiekamība 3. ceturkšņa beigās sasniedza 15.0% (saskaņā ar "Kredītiestāžu likumā" noteikto kapitāla pietiekamība nedrīkst būt mazāka par 10%).