Publicēts: 01.01.2013.

Latvijas Bankas izsniegto kredītu dienas vidējais atlikums 1. ceturksnī bija 52.2 milj. latu - par 16.5 milj. latu lielāks nekā 2000. gada 4. ceturksnī. Arī izsniegto kredītu apjoms (509.2 milj. latu) bija ievērojami (4.3 reizes) lielāks nekā iepriekšējā ceturksnī. Tomēr bankām izsniegto kredītu atlikums marta beigās (35.0 milj. latu) bija mazāks nekā decembra beigās. Atšķirībā no iepriekšējā ceturkšņa, kad vairākums izsniegto aizdevumu bija repo kredīti, nozīmīgs bija izsniegto pieprasījuma lombarda kredītu apjoms (390.2 milj. latu). Automātiskie lombarda kredīti izsniegti 1.9 milj. latu apjomā, bet izsniegto repo kredītu apjoms pieauga par 24.3% (līdz 117.1 milj. latu). Repo kredītu termiņstruktūrā palielinājās kredītu ar 7 dienu termiņu īpatsvars (no 70.0% 2000. gada 4. ceturksnī līdz 78.8% 2001. gada 1. ceturksnī). 20.2% repo kredītu izsniegti ar 28 dienu un 1.0% - ar 91 dienas termiņu.

Banku pieprasījumu pēc kredītiem noteica zemā likviditāte janvāra beigās un februārī. Ierobežota repo kredītu piedāvājuma apstākļos repo kredītu procentu likmes februārī tuvojās lombarda kredītu procentu likmēm un pat pārsniedza tās. Repo kredītu vidējā svērtā procentu likme 1. ceturksnī sasniedza 5.49% (4. ceturksnī - 4.15%), t.sk. februārī - 5.87%. Tāpēc bankas, lai izpildītu rezervju prasības, februārī un martā izmantoja arī lombarda kredītus. Izsniegto lombarda kredītu vidējā svērtā procentu likme pieauga no 5.50% līdz 5.64%, jo šādi kredīti tika izmantoti ilgāk par 10 dienām. Likviditāte pakāpeniski uzlabojās marta otrajā pusē, turpinot palielināties valūtas mijmaiņas darījumu atlikumam un valdībai līdzekļus lielākā apjomā izvietojot banku sektorā.

Latvijas Banka 1. ceturksnī neveica intervences valsts vērtspapīru otrreizējā tirgū, tomēr, lai precīzāk regulētu naudas piedāvājumu, janvārī notika vairākas reverse repo izsoles. Tajās bankām tika pārdoti valsts vērtspapīri 9.5 milj. latu apjomā ar 7 dienu termiņu un vidējo svērto procentu likmi 4.24%.

Latvijas Bankas piesaistīto banku termiņnoguldījumu apjoms (30.9 milj. latu) salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni samazinājās (par 32.2%). 57.9% no piesaistītajiem noguldījumiem bija ar 15 dienu termiņu. Termiņnoguldījumu procentu likme 1. ceturksnī nemainījās (1.5% noguldījumiem ar 7 dienu termiņu un 1.75% noguldījumiem ar 15 dienu termiņu). Nemainījās arī Latvijas Bankas refinansēšanas likme un lombarda kredītu procentu likmes.