Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 23.03.2023.

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir starptautiska organizācija, kas dibināta 1944. gada jūlijā Bretonvudsā (Bretton Woods) ar mērķi veicināt starptautisko monetāro sadarbību, valūtas kursu stabilitāti, valstu ekonomisko izaugsmi un nodarbinātības pieaugumu un nodrošināt īslaicīgu finansiālu palīdzību, ja kādai dalībvalstij radusies nepieciešamība risināt ar maksājumu bilanci saistītas problēmas. Patlaban SVF ir 190 dalībvalstis.

Latvija un SVF

Latvija kopš 1992. gada 19. maija ir SVF dalībvalsts. Latvijas un SVF sadarbības juridisko pamatu regulē 1992. gada 15. aprīļa likums "Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā Valūtas fondā". SVF augstākajā pārvaldes orgānā Pilnvaroto padomē (Board of Governors) Latvijas pilnvarotais ir Latvijas Bankas prezidents, savukārt pilnvarotā vietnieks ir Finanšu ministrijas valsts sekretārs. Tādejādi Latvijas Banka ir vadošā institūcija, kas pārstāv Latvijas Republikas intereses SVF un nodrošina ikdienas sadarbību.

Katrai SVF dalībvalstij tiek piešķirta kvota, kuras apjoms pamatā izriet no valsts ekonomikas īpatsvara pasaules kopējā ekonomikā. Latvijas kvota SVF ir 332.3 milj. SDR, kas veido 0.07% no SVF kopējās kvotas.

SVF ikdienas darbu nodrošina izpilddirektoru valde. Latvija pārstāv savas intereses un piedalās SVF lēmumu pieņemšanas procesā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas ietvaros. Valstu grupu veido Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija. Tās kopējais balsu īpatsvars ir 3.28% no visām SVF balsīm. Grupa izstrādā kopīgu pozīciju par galvenajiem SVF darbības jautājumiem, kas tiek izskatīti Starptautiskajā Monetārajā un finanšu komitejā (International Monetary and Financial Committee, IMFC) un izpilddirektoru valdē. Valstu grupas pārstāvniecību šajās institūcijās nosaka saskaņota rotācijas shēma. No 2023. gada janvāra līdz 2026. gadam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas izpilddirektors ir Vitas Vasiļauskas no Lietuvas, kurš pārstāv Baltijas valstis. Attiecīgi Baltijas valstu centrālās bankas koordinē Ziemeļvalstu un Baltijas valstu centrālo banku un finanšu ministriju savstarpējo sadarbību SVF jautājumos.

Izpilddirektors vada Ziemeļvalstu un Baltijas valstu biroju Vašingtonā, kurā atbilstoši Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieņemtajai rotācijas shēmai pastāvīgi tiek pārstāvētas visas Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Biroja darbinieki, t.sk. Latvijas pārstāvis, nodrošina izpilddirektora darbību, analizē informāciju par SVF izpilddirektoru valdē izskatāmajiem jautājumiem, sagatavo viedokļus atbilstoši vadlīnijām, par kurām vienojušās grupas valstis, un ziņojumus par SVF aktuālajiem jautājumiem.

Dokumenti


Regulārā Latvijas un SVF sadarbība notiek pārraudzības jeb IV panta konsultāciju ietvaros. Saskaņā ar SVF noteikto regularitāti SVF speciālisti apmeklē Latviju, veic valsts makroekonomiskā stāvokļa un finanšu sektora novērtējumu un ar valsts institūciju amatpersonām apspriež ekonomikas politiku. Pēc Latvijas apmeklējuma Fonda ekspertu sagatavoto ziņojumu izskata un publisku viedokli par makroekonomisko situāciju izsaka SVF izpilddirektoru valde.

Dokumenti