Publicēts: 29.03.2019.
Saistībā ar plašsaziņas līdzekļos pieejamo informāciju, kā arī Oficiālajā regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā (turpmāk – ORICGS) publicēto informāciju par 01.04.2019. plānotās AS “Olainfarm” akcionāru sapulces atsaukšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) saredz akcionāru tiesību aizskārumu un tāpēc aicina AS “Olainfarm” ievērot akcionāru tiesības akcionāru sapulču sasaukšanā. 
Publiski pieejamā informācija liecina, ka AS “Olainfarm” akcionāru sapulce pēdējā brīdī tika atsaukta, jo akcionāru sapulces sasaukšanas pieprasījumu parakstījušās personas nav AS “Olainfarm” akcionāri un nav AS “Olainfarm” akcionāru reģistrā. Līdz ar to AS “Olainfarm” vadības ieskatā sapulce tika sasaukta nepamatoti. FKTK paskaidro, ka atbilstoši Komerclikuma 228. pantam no uzrādītāja akcijām izrietošās tiesības ir personai, kuras finanšu instrumentu kontā akcija iegrāmatota saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk – FITL) noteikumiem. Detalizēts regulējums par to, kurā kontā esošais ieraksts apliecina personas piederību uz akcijām, iekļauts FITL 125. pantā. Atbilstoši FITL 54.3 pantam centrālais vērtspapīru depozitārijs nosaka kārtību, kādā akciju sabiedrība akcionāru saraksta sastādīšanai noskaidro akcionārus, kuriem ieraksta datumā pieder akcijas. Centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumos (Nasdaq CSD SE noteikumu saistībā ar Latvijas norēķinu sistēmu 6.2. punkts) norādīta kārtība, kādā tiek sagatavota informācija par akcionāriem, kas tiesīgi piedalīties akcionāru sapulcēs. Atbilstoši minētajiem noteikumiem Nasdaq CSD SE izdod norādes visiem attiecīgajiem tā dalībniekiem (konta operatoriem) un pieprasa sniegt informāciju par akcionāriem. Nasdaq CSD SE sastādītajā akcionāru sarakstā iekļauj informāciju, ko sniedz tā dalībnieks. Situācijā, kad Nasdaq CSD SE sastādītajā akcionāru sarakstā iekļauts Nasdaq CSD SE dalībnieks un tā turējumā esošais akciju skaits, par akcionāru būs uzskatāma tā persona, kuras ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē atvērtajā finanšu instrumentu kontā ir veikts iegrāmatojums par attiecīgajām akcijām (FITL 125. panta 2.3 daļa). Līdz ar to šādā gadījumā Komerclikuma 270. panta pirmajā daļā minētās tiesības prasīt akcionāru sapulces sasaukšanu var īstenot persona, kuras ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē atvērtajā finanšu instrumentu kontā ir veikts iegrāmatojums. Tādējādi var būt situācija, ka Nasdaq CSD SE sagatavotajā akcionāru sarakstā neparādās konkrēts akcionārs, bet parādās ieguldījumu brokerus sabiedrība vai kredītiestāde, kas tur šī akcionāra akcijas. Tas nenozīmē, ka akcionāram īpašumā nav akciju. FKTK ieskatā emitenta valdei, jau saņemot pieprasījumu sasaukt akcionāru sapulci, ir jāpārliecinās par to, vai prasījumu iesniegušās personas ir konkrēta emitenta akcionāri. To var izdarīt divos veidos – pārliecinoties, ka šī persona ir iekļauta Nasdaq CSD SE sagatavotajā akcionāru sarakstā, vai, ja šī persona nav iekļauta minētajā akcionāru sarakstā, pieprasot attiecīgajām personām finanšu instrumentu konta izrakstu, kas apliecina akciju piederību. Turpmākai informācijai: FKTK Komunikācijas daļa tālr.: + 371 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV