Publicēts: 21.05.2018.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 17.05.2018. ir apstiprinājusi grozījumus “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos”, lai veicinātu vienotu izpratni un pieeju regulējošo prasību interpretācijai un piemērošanai šajā finanšu tirgus segmentā un ieviestu Eiropas Banku iestādes (EBA) pamatnostādnes. 
Pilnveidotais normatīvais ietvars kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanā nepieciešams, lai veicinātu tirgus disciplīnu un nodrošinātu sabiedrības papildu informētību par tā dalībnieku darbības rādītājiem un ļautu ieinteresētajām personām pieņemt individuālus lēmumus, saņemot finanšu pakalpojumus. Turpmāk vienotās prasības publiski atklājamajai informācijai ļaus sniegt skaidru priekšstatu par kredītiestādes darbības rādītājiem tādā veidā, kas atbilst tās darbības apjomam un sarežģītībai. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām: – ieviesta prasība atklāt informāciju arī pa kredītiestādes konsolidācijas grupas finansiālo stāvokli un darbības rādītājiem konsolidācijas grupas līmenī; – precizēti bilances pārskata un peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu aprēķina pārskata posteņi, ņemot vērā 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) “Finanšu instrumenti” minētās prasības; – ieviesta prasība atklāt informatīvus datus par pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķinu tām kredītiestādēm, kuras izmanto kārtību pārejas periodam, bet tām kredītiestādēm, kuras neizmanto pārejas periodu, jāsniedz paskaidrojošs komentārs; prasība ieviesta, lai informācijas lietotājiem būtu pieejama salīdzinoša informācija un dati par 9. SFPS ieviešanas ietekmi uz pašu kapitālu un kapitāla pietiekamības rādītāju; – precizēts, ka pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķina kopsavilkuma pārskatā datus par kapitāla rezervju prasībām uzrāda summā, bet ne procentos – prasība ieviesta, lai informācijas lietotāji varētu izdarīt patstāvīgus secinājumus par pirmā līmeņa kapitāla pietiekamību kopējo kapitāla rezervju prasības segšanai; – ieviesta prasība nodrošināt pārskata brīvu pieejamību tīmekļa vietnē vismaz piecus gadus kopš tā publiskošanas dienas, lai informācijas lietotāji tiktu nodrošināti ar noteikta apjoma vēsturiskās informācijas pieejamību. Šo noteikumu prasības būs piemērojamas, kredītiestādēm atklājot publisko ceturkšņa informāciju jau par 2018. gada 1. ceturksni. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publiskošanas “Latvijas Vēstnesī”. Turpmākai informācijai: Ieva Upleja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja tālr.: + 371 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV