Publicēts: 06.12.2017.
2017. gada deviņos mēnešos valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 13.5% jeb 372.3 miljoniem eiro un septembra beigās nedaudz pārsniedza 3.1 miljardu eiro.

Eiropas, ASV, kā arī pasaules akciju tirgū bija vērojams pozitīvs investoru noskaņojums un cenu pieaugums, ko lielā mērā veicināja Francijas prezidenta balsojuma rezultāts, kā arī makroekonomiskās vides uzlabošanās Eirozonā. Eiropas akciju indekss STOXX Europe 600 deviņu mēnešu laikā pieauga par 7.4%, ASV akciju tirgus indekss S&P 500 – par 12.5%, savukārt pasaules akciju indekss MXWD Index – par 15.4%. Tas atspoguļojās ieguldījumu plānu darbības rezultātos un gada deviņos mēnešos labāki rezultāti bija aktīvajiem plāniem un sabalansētajiem plāniem. Visi aktīvie un sabalansētie plāni šajā periodā darbojās ar pozitīvu ienesīgumu (aktīvajiem plāniem tas bija robežās no 2.3% līdz 10.1%, savukārt sabalansētajiem – no 1% līdz 6.6%). Zemo procentu likmju vidē konservatīvo plānu pelnītspēja saglabājās ierobežota un to ienesīgums bija no -0.6% līdz 2.9%.

Septembra beigās kopējā ieguldījumu plānu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (46.3%) un ieguldījumu fondu apliecībām (42.2%). 51% no ieguldījumu fondu apliecībām fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai akciju fondos1 un 43% uz fiksēta ienākuma instrumentiem. Saglabājoties zemām procentu likmēm un pārvaldniekiem saskatot potenciāli ienesīgākas ieguldījumu iespējas, termiņnoguldījumu un prasību uz pieprasījumu pret kredītiestādēm īpatsvars turpināja samazināties un septembra beigās veidoja attiecīgi 2.5% un 6.4% no kopējā ieguldījumu portfeļa.

Dalījumā pēc emitenta reģistrācijas valsts 2. līmeņa pensiju plānu ieguldījumi gandrīz pilnībā ir veikti EEZ dalībvalstīs (95%). Latvijā veikto ieguldījumu apmērs salīdzinājumā ar 2016. gada beigām samazinājās par 9.8% un septembra beigās veidoja 862.2 miljonus eiro jeb 27.4% no kopējiem ieguldījumiem (t.sk. 445.5 miljoni eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 98.4 miljoni eiro – komercsabiedrību parāda vērtspapīros, 4 miljoni eiro – akcijās, 28.3 miljoni eiro – ieguldījumu fondos, 8.1 miljons eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 277.9 miljoni eiro bija izvietoti kredītiestādēs).

Līdz septembra beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 268 2652 dalībnieki, t.sk. 64% bija pievienojušies obligātā kārtā3.

Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2017. gada trešo ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/”.

Papildu informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

1avots: Bloomberg

2Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie).

3Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.