Publicēts: 22.03.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir izstrādājusi un publicējusi grozījumus Vadlīnijās par atsevišķu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu regulējošo Finanšu instrumentu tirgus likuma normu piemērošanu (turpmāk – Vadlīnijas).

Grozījumi Vadlīnijās ir izstrādāti, lai veicinātu vienotu tirgus dalībnieku izpratni un pieeju regulējošo prasību interpretācijai un piemērošanai. FKTK 14.04.2015. apstiprinātās Vadlīnijas ir papildinātas ar jauniem punktiem (8.–11. vadlīnija), kas skaidro Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) 128. panta sestās daļas 2. punkta un septītās daļas piemērošanu.

Grozījumi Vadlīnijās nepieciešami, jo tie paskaidro, kā FKTK savā uzraudzības praksē piemēro FITL prasības tai informācijai, ko iestāde sniedz klientam vai potenciālajam klientam par produktu pirms līguma noslēgšanas vai pirms darījuma veikšanas.

Informācijai un tās pilnvērtīgai atklāšanai ir būtiska loma ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanas kontekstā. Jebkurš ieguldītājs pieņem lēmumu, balstoties uz tam pieejamo informāciju, tāpēc informācijai ir jābūt nepārprotamai, pilnīgai, paskaidrojošai, ilustrējošai. Informācijai jābūt sniegtai tā, lai klients to spēj izprast, un tā jāpielāgo klienta uztveres spējai.

  • 8. vadlīnija norāda sniedzamās informācijas minimālo apjomu, lai būtu pārliecība, ka klients, iepazīstoties ar to, ir izpratis produktu;
  • 9. vadlīnija norāda, ka, rekomendējot klientam procentu mijmaiņas līgumu kredīta procentu likmes fiksēšanai, ir jānosaka šī produkta atbilstība klientam;
  • 10. vadlīnija norāda, ka jālieto vidusmēra klientam saprotama valoda;
  • 11. vadlīnija paskaidro, kad informācija ir sniegta savlaicīgi.

Vadlīniju grozījumi pieejami FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/finansu-instrumentu-tirgus/fktk-izdotie-ieteikumi/6217-grozijumi-vadlinijas-par-atsevisku-ieguldijumu-pakalpojumu-sniegsanu-regulejoso-finansu-instrumentu-tirgus-likuma-normu-piemerosanu.html

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV