Publicēts: 21.12.2016.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome apstiprinājusi jaunus FKTK noteikumus “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības personālresursu un personāla apmācības nodrošināšanas normatīvajiem noteikumiem”, nosakot bankām vienotas personālresursa nodrošinājuma prasības efektīvākai NILLTF riska pārvaldībai.

Lai arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana likums (turpmāk – NILLTFN likums) jau pašlaik nosaka, ka bankām jānodrošina atbilstoši darbinieku resursi un kvalifikācija, jaunie noteikumi vēl precīzāk nosaka darbinieku skaita, noslodzes un kvalifikācijas vērtēšanas kritērijus un prasības izstrādāt darbinieku apmācības plānu, ņemot vērā katras bankas saimnieciskajai darbībai piemītošos riskus un darbinieka amata pienākumiem nepieciešamās zināšanas un kvalifikāciju.

Tā kā bankas darbinieki pamatā izvērtē NILLTF risku un to arī pārvalda, tai ir jāspēj nodrošināt atbilstoši apstākļi kvalitatīvai amata pienākumu veikšanai, lai darbinieki NILLTFN jomā nebūtu pārslogoti, kas var ietekmēt amata pienākumu kvalitatīvu veikšanu. Tāpat bankai ir jānodrošina atbilstoša apmācība, lai speciālistiem būtu pilnībā skaidras NILLTFN prasības un būtu sniegta detalizēta informācija par pasākumiem un darbībām, kas tiem jāveic savu amata pienākumu ietvaros, lai pārvaldītu NILLTF risku bankā.

Jaunie noteikumi paredz bankai noteikt darbinieku kategorijas, kurām jādrošina apmācība NILLTFN jomā. Bankai turpmāk plānojot darbinieku mācības, jāņem vērā amata pienākumiem, atbildībai un pilnvarojuma līmenim nepieciešamās zināšanas un kvalifikācija. Savukārt, lai jaunie darbinieki pēc iespējas kvalitatīvāk spētu pildīt tiešos pienākumus, noteikumos paredzēts, ka bankas pieredzējušam darbiniekam ir jāveic jaunā darbinieka amata pienākumu veikšanas pārraudzība līdz banka ir nodrošinājusi jaunā darbinieka apmācību NILLTFN jomā.

Tāpat bankai ir jāspēj nodrošināt ārpuskārtas apmācību, piemēram, ja stājušies spēkā jauni iekšējie un ārējie normatīvie akti NILLTFN jomā, sākta darbība jaunos finanšu pakalpojumu tirgos vai klientu segmentos vai, ja ir ieviesti jauni pakalpojumi, kas rada izmaiņas kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijā u.c.

Minētie noteikumi būs pieejami FKTK mājas lapā, kā arī tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Turpmākai informācijai: Laima Auza Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas vadītāja Tālr. 67774860 E: laima.auza@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV