Publicēts: 09.12.2016.
FKTK ir apkopojusi ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu darbības rezultātus 2016. gada deviņos mēnešos. Ieguldījumu fondu sniegums 2016. gada deviņos mēnešos bija izteikti atšķirīgs dalījumā pēc fondu ieguldījumu politikas kā arī pēc to reģionālā fokusa. Visi obligāciju fondi, izņemot vienu, 2016. gada deviņos mēnešos darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, savukārt lielākā daļa akciju fondu ar negatīvu ienesīgumu. Līdzīgi kā iepriekšējā ceturksnī īpaši augsts ienesīgums bija tiem fondiem, kas 2014. gadā bija lielākie zaudētāji saistībā ar rubļa vērtības kritumu vai ieguldījumiem Krievijā.

Obligāciju fondi 

Septembra beigās obligāciju fondu deviņu mēnešu ienesīgums bija robežās no -2% līdz 24.3%. Šo fondu kopējie aktīvi kopš gada sākuma samazinājās par 1.2% un septembra beigās sasniedza 172 milj. eiro. Obligāciju fondi pārsvarā fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma/ augsta riska (high yield) segmentā.

Jauktie fondi

Jaukto fondu deviņu mēnešu ienesīgums bija robežās no 0.6% līdz 1.9%. Šo fondu aktīvi septembra beigās sasniedza 12.3 milj. eiro un kopš gada sākuma tie samazinājās par 3.2%. Septembra beigās jauktie fondi pārsvarā bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās, proti, tās septembra beigās veidoja 64% no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.

Akciju fondi

Septembra beigās akciju fondi lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (60%), kā arī samērā būtisku daļu – Krievijas uzņēmumu akcijās (14% no kopējā vērtspapīru portfeļa). Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi deviņu mēnešu laikā uzrādīja atšķirīgu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā (S&P 500: +6.1%, Eurostoxx 50: -8.1%, RTS: +30.9%, Micex: +12.3%). Akciju fondu deviņu mēnešu ienesīgums bija robežās no -9.4% līdz 26.8%. Septembra beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 25.9 milj. eiro, kopš gada sākuma samazinoties par 15%. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos akciju fondu aktīvos kopš gada sākuma pieauga no 4.5% līdz 16.3%, liecinot par fondu pārvaldnieku piesardzīgumu.

Alternatīvie fondi

Septembra beigās Latvijā bija pieci licencētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un septiņi reģistrētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki. To pārvaldīšanā esošo alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi septembra beigās sasniedza 123.3 milj. eiro, t. sk. lielāko daļu veidoja vērtspapīri (52 milj. eiro), ilgtermiņa aizdevumi (26.4 milj. eiro), un ieguldījumu īpašums (17.5 milj. eiro). Stratēģiju dalījumā 58% tirgus daļu kopējos alternatīvo fondu aktīvos ieņem fondi ar privātā kapitāla ieguldījumu stratēģiju un pārējie ir nekustamā īpašuma fondi.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu fondu, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un alternatīvo ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr. 67774808, 29467009 agnese.licite@fktk.lv