Publicēts: 06.12.2016.
2016. gada deviņos mēnešos visi valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni darbojās ar pozitīvu ienesīgumu. Labākus rezultātus uzrādīja konservatīvie un sabalansētie plāni, kuru ieguldījumu struktūrā dominē parāda vērtspapīri. Konservatīvajiem plāniem deviņu mēnešu ienesīgums bija no 0.6% līdz 5%, sabalansētajiem plāniem tas bija no 1.3% līdz 3.3%, savukārt aktīvajiem plāniem no 0.6% līdz 2.8%.

Deviņos mēnešos ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 13.3% jeb 311.4 miljoniem eiro, septembra beigās sasniedzot 2.65 mljrd. eiro.

Septembra beigās kopējā ieguldījumu plānu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (46%) un otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu apliecībām (viena trešdaļa). 48% no ieguldījumu fondu apliecībām fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to fondos un 45% uz fiksēta ienākuma instrumentiem1. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni nedaudz samazinājās prasību uz pieprasījumu pret kredītiestādēm īpatsvars kā arī parāda vērtspapīru īpatsvars un nedaudz pieauga ieguldījumu fondu apliecību īpatsvars.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs salīdzinājumā ar 2015. gada beigām pieauga par 0.4% un septembra beigās sasniedza 1.05 miljardus eiro jeb 40% no kopējiem ieguldījumiem, t.sk. 428 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 96 milj. eiro – komercsabiedrību parāda vērtspapīros, 3.5 milj. eiro – akcijās, 26 milj. eiro – ieguldījumu fondos, 5.5 milj. eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 495 milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs. No visiem ārvalstu ieguldījumiem 94% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs t.sk. lielāko daļu Luksemburgā, Lietuvā un Īrijā.

Līdz septembra beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 258 4292dalībnieki, t.sk. 63% bija pievienojušies obligātā kārtā3. Dalībnieku skaits, kuri deviņu mēnešu laikā bija mainījuši ieguldījumu plānus, sasniedza 141.6 tūkstošus, kas ir par 4% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada trešo ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/”.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

1avots: Bloomberg

2Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie).

Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.