Publicēts: 30.11.2016.
Šā gada novembrī ir noslēgusies neatkarīga pārbaude 12 Latvijas bankās, kuras koncentrējas uz klientu nerezidentu apkalpošanu. Neatkarīgā pārbaude veikta atbilstoši ASV regulējošajām prasībām ar mērķi pilnveidot šo banku iekšējo kontroles sistēmu darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā. Plānots, ka bankas līdz 2017. gada beigām ieviesīs pārbaudes rekomendācijas. 

Latvijas banku spēja efektīvi cīnīties ar naudas atmazgāšanu un nodrošināt visaugstāko nozares standartu izpildi ir būtisks solis uz priekšu, lai turpinātu ilgtspējīgu reģionālā finanšu centra attīstību. Šī mērķa sasniegšanai ir svarīgi, lai bankas Latvijā apkalpotu ne tikai klientu nerezidentu naudas plūsmas, bet spētu piedāvāt reģionālam finanšu centram atbilstošus ieguldījumu pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību,” saka Pēters Putniņš, FKTK priekšsēdētājs. 

ASV konsultāciju uzņēmumi “Navigant Consulting Inc.”, “Exiger LLC” un “Lewis Baach Kaufmann Middlemiss” veica neatkarīgu banku pārbaudi pēc vienotas metodoloģijas atbilstoši ASV regulējošajām prasībām NILLTFN jomā. Jāatzīmē, ka juridiski saistošas Latvijas kredītiestādēm ir Eiropas Savienības (ES) un Latvijas normatīvo aktu prasības, bet atbilstība ASV normatīvajām prasībām ir stabilu un ilgtermiņa korespondējošo attiecību priekšnosacījums. Tās ir nepieciešamas ilgtermiņa stabilai finanšu pakalpojumu industrijas attīstībai un it īpaši finanšu pakalpojumu eksportam, tas ir, starptautisku klientu apkalpošanai.

Ar šo neatkarīgo pārbaudi tiek pilnveidots FKTK uzraudzības modelis, apvienojot labāko starptautisko praksi NILLTFN jomā. Paredzēts turpmāk, ieviest konceptu par neatkarīgu pārbaudi bankās, lai nodrošinātu regulāru atbilstības kontroles kvalitāti. Uzraudzības modeļa papildināšana dos iespēju sarunāties vienā valodā ar starptautiskajiem finanšu tirgus dalībniekiem.

“Neatkarīgā pārbaude ir būtisks pasākums, lai uzlabotu nerezidentus apkalpojošo Latvijas banku sadarbību ar ASV korespondējošajām bankām, kas nodrošina tiešos ASV dolāru maksājumus. Šīs pārbaudes rezultāti tiks izmantoti banku NILLTFN kontroles sistēmu pilnveidošanai un attīstībai, nevis sankcijām. Jāatzīmē, ka rezultāti mums nav pārsteigums – arī FKTK iepriekš veiktās pārbaudes ir iezīmējušas pilnveidojamās jomas. Tai pašā laikā tie palīdzēs mērķtiecīgi sakārtot identificētās jomas vienlaikus visā nerezidentus apkalpojošo banku sektorā. Atbilstoši konsultantu sniegtajām rekomendācijām katrai neatkarīgajā pārbaudē iesaistītajai bankai ir jāsagatavo konkrētu pasākumu plāns, un FKTK stingri sekos tā izpildei,” uzsver FKTK Atbilstības kontroles departamenta direktore Maija Treija.

ES un ASV tiesību aktu prasībās naudas atmazgāšanas novēršanas jomā nav pretrunu, jo tās balstītas uz Finanšu darījumu darba grupas (FATF) vadošajām 40 rekomendācijām, tomēr pastāv atšķirības. Piemēram, Latvijas un arī ES standarts nosaka, ka katrā bankā ir jābūt speciālistam, kura pārziņā ir darījumu atbilstība un kurš nodrošina ziņojumu nosūtīšanu par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (Kontroles dienests). Šis pats speciālists parasti ir atbildīgs arī par OFAC (Office of Foreign Assets Control) finanšu sankciju, kuras nosaka atsevišķas valstis, darbības jomas un personas, ar kurām bankas nedrīkst sadarboties, izpildi. Savukārt ASV likumi nosaka, ka jābūt diviem atsevišķiem speciālistiem – vienam, kurš nosūta informāciju Kontroles dienestam, un otram, kurš kontrolē finanšu sankciju izpildi.

Neatkarīga pārbaude NILLTFN atbilstības izvērtēšanai ir vispārpieņemta starptautiskā prakse. FKTK ir šīs pārbaudes iniciatore, kas uzskatīja, ka tās izpildei ir nepieciešams piesaistīt augsti profesionālus un starptautiski atzītus partnerus. Neatkarīgajā pārbaudē iesaistītās bankas slēdza individuālus līgumus ar konsultantiem, kā arī sedza tās izmaksas. Šim projektam bija trīs posmi: 1) vienotas metodoloģijas izstrāde atbilstoši ASV regulējumam; 2) banku neatkarīgā pārbaude un ziņojumu sagatavošana par katru banku; 3) rīcības plānu sagatavošana, kas ietver konkrētus soļus un laika grafiku pilnveidojamo jomu sakārtošanai.

Turpmākai informācijai: Laima Auza, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas vadītāja Tālr. 67774860 E: laima.auza@fktk.lv