Publicēts: 29.11.2016.
FKTK padome ir apstiprinājusi grozījums “Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos”, kas tika izstrādāti ar nolūku veicināt tirgus disciplīnu un nodrošināt sabiedrības papildu informētību par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības rādītājiem un tādējādi ļautu ieinteresētajām personām pieņemt individuālus lēmumus, saņemot finanšu pakalpojumus. 

Noteikumu grozījumi ietver virkni izmaiņu, tai skaitā tiek papildināts un precizēts vadības ziņojumā atklājamās informācijas apjoms, kas ietver arī nefinanšu informācijas un informācijas par pašu akciju iegādi atklāšanu. Ar šiem grozījumiem ir veikts arī papildinājums par gada pārskata pielikumā atklājamo informācija par aprēķināto atlīdzību zvērinātiem revidentiem, kā arī noteikts, ka atklājama informācija, kur var iepazīties ar mātes sabiedrības vai mātes sabiedrības mātes sabiedrības konsolidēto gada pārskatu, kurā kā meitas sabiedrība (meitas sabiedrības meitas sabiedrība) ir iekļauta kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība. Grozījumos veikti arī redakcionāli precizējumi terminu lietojumā.

Tāpat kredītiestādēm, kas atbilst liela uzņēmuma kritērijiem, noteikts pienākums sagatavot nefinanšu paziņojumu (konsolidēto nefinanšu paziņojumu) un identificēt korporatīvās sociālās atbildības jomas.  Šī prasība attieksies uz gada pārskatiem (konsolidētajiem gada pārskatiem), kuri tiks sagatavoti par pārskata periodiem, kas sāksies no 2017.gada 1.janvāra.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV