Publicēts: 27.01.2016.
Lai noteiktu minimālās prasībās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) risku pārvaldīšanai, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apstiprinājusi “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvos noteikumus”.

NILLTF risku pārvaldīšana ir būtisks elements, kas nodrošina, ka iestādes iekšējās kontroles sistēma ir izveidota, ievērojot tās riska “apetīti” un pastāvošie NILLTF riski tiek atbilstoši pārvaldīti. Iestādēm, kuras ir pakļautas augstākam NILLTF riskam ir nepieciešama detalizētāka un komplicētāka iekšējās kontroles sistēma kā iestādei, kas ir pakļauta zemākam riskam.

FKTK ir izstrādājusi šo noteikumu projektu, jo kredītiestāžu uzraudzības ietvaros ir konstatējusi, ka kredītiestādes daudzos gadījumos nepievērš pietiekamu uzmanību NILLTF risku pārvaldīšanai, tai skaitā skaidri nenosaka ar tās sniegtajiem  finanšu pakalpojumiem paredzēto pieļaujamo NILLTF risku, atbilstoši kuram jānodrošina arī  kredītiestādes iekšējā kontroles sistēmas kapacitāte.

Apstiprinātie noteikumi nosaka kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas pamatelementus un kritērijus, kas kredītiestādei ir jāņem vērā, lai apzinātos savu NILLTF risku un tā pārvaldībai nodrošinātu  efektīvu iekšējās kontroles sistēmu.

Saskaņā ar noteikumiem kredītiestāde regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā veic NILLTF riska stresa testus vismaz atbilstoši noteiktajiem riska faktoriem (piemēram, korespondējošo attiecību zaudējums ar kredītiestādes tiešajiem korespondentiem, ģeopolitisko notikumu ietekmē zaudētie tirgus segmenti, iespējamo sodu un sankciju ietvaros noteikto darbības ierobežojumu ietekmē zaudētie tirgus segmenti).

Noteikumi nosaka kvalitatīvus un kvantitatīvus NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus, kuru robežvērtības kredītiestādes definē savu NILLTFN stratēģiju ietvaros, nodrošinot to ievērošanu praktiskajā darbībā. Pieļaujamā NILLTF riska līmeņa un to raksturojošo parametru noteikšana balstās gan uz saimnieciskās darbības attīstības stratēģijas mērķiem, gan uz kredītiestādes spēju uzņemties ar tiem saistīto NILLTF risku un to pārvaldīt.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV