Publicēts: 05.01.2016.
Ar 2016. gada 1. janvāri Eiropas Savienības (ES) apdrošināšanas sektorā spēkā stājies jauns uzraudzības regulējums – Maksātspēja II režīms (Solvency II), kas paredz pārskatīt pašreiz spēkā esošo maksātspējas un uzraudzības režīmu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sektorā, kā arī nosaka pāreju uz jaunu kapitāla prasības aprēķinu, kas pamatojas uz risku novērtēšanu.
Kā norāda Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI), veicinot labu pārvaldību un risku vadību, Maksātspējas II režīms stiprinās apdrošināšanas produktu patērētāju aizsardzību, un nodrošinās, ka labi kapitalizēti apdrošinātāji ļaus sektoram izturēt iespējamos triecienus. Saskaņota pārskatu sniegšana un informācijas atklāšana nodrošinās uzraugus ar nepieciešamo pamata informāciju un ļaus tiem savlaicīgi rīkoties. Tomēr jaunais režīms, ņemot vērā tā proporcionalitātes principus, nekļūs par slogu mazākiem uzņēmumiem.
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētājs Gabriels Bernardino (Gabriel Bernardino) norāda: “Neizmantojot uz risku balstīto pieeju, Eiropas apdrošināšanas uzraudzība atpaliktu no starptautiskajām tendencēm. Līdz ar Maksātspējas II režīmu, tiks ieviesta moderna, spēcīga un samērīga uzraudzības sistēma. Tas ir milzu solis apdrošināto aizsardzības un vienotā Eiropas apdrošināšanas tirgus pilnveidošanai. Maksātspējas II režīms ir Eiropas Parlamenta, Komisijas un Padomes gadiem ilgušu politisko un likumdošanas sakārtošanas pārrunu rezultāts. Taču tas atspoguļo arī EAAPI Uzraudzības padomes darbu, kurai vienmēr laicīgi ir izdevies nodrošināt Maksātspējas II režīma ieviešanas sagatavošanu. Pateicoties nacionālajām kompetentajām iestādēm, Maksātspējas II režīms tagad kļūst par realitāti katrā dalībvalstī.”
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) norāda, ka jauno prasību ieviešana ir procesā, un, lai nodrošinātu pāreju no Maksātspējas I nosacījumiem uz Maksātspējas II nosacījumiem, ES tieši piemērojamajos tiesību aktos un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā apdrošinātājiem ir paredzēti dažādi pārejas perioda pasākumi un nosacījumi, dodot laiku līdz 31.12.2016. vai līdz 31.12.2017. Papildu informācija par jauno regulējumu EAAPI mājas lapā sadaļā “Solvency II – going live!”: https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Solvency-II-Going-Live.aspx.  Informācija par Maksātspēja II ieviešanu Latvijā: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/apdrosinasana/informacija-par-maksatspeja-ii-ieviesanu.html. Turpmākai informācijai: Elīna Avotiņa Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr. 67774860, 27435292, elina.avotina@fktk.lv