Publicēts: 08.12.2015.

Rīgā, 08.12.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Iemaksas pensiju 3. līmenī sasniedz rekordaugstu apmēru – 40.3 milj. eiro

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija liecina, ka pensiju 3. līmenī veiktās iemaksas 2015. gada deviņos mēnešos sasniedza rekordaugstu apmēru – privātajos pensiju plānos tika iemaksāti 40.3 milj. eiro, t.i. par 41% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Pieaugot iedzīvotāju interesei par ilgtermiņa ieguldījumu produktiem un iedzīvotājiem arvien aktīvāk iesaistoties pensiju trešajā līmenī, dalībnieku iemaksas pieauga par 61%, turpretī darba devēju iemaksas samazinājās par 10%. Septembra beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 303.5 milj. eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 8.1%.

Pieaugot pensijas vecumu sasniegušo dalībnieku skaitam, no pensiju plānu kapitāla šī gada trijos ceturkšņos tika izmaksāti 16.3 milj. eiro, t.i. par 23% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 97% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

2015. gada 3. ceturksnī līdz ar investoru bažām par Ķīnas ekonomikas izaugsmes samazināšanos pasaules akciju tirgi piedzīvoja strauju kritumu un mazinājās pensiju plānu ienesīgums. Vidējais pensiju plānu ienesīgums šī gada deviņos mēnešos bija 0.01% un individuāliem plāniem tas bija robežās no mīnus 6% līdz plus 6.8%.

Pensiju plānu ieguldījumu struktūrā lielākais īpatsvars bija ieguldījumiem ieguldījumu fondu apliecībās (42%), no kurām 45.4% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos un 47.4% – uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos1. Parāda vērtspapīru īpatsvars septembra beigās veidoja 41%, 72% no tiem bija valsts vērtspapīri, t.sk. nedaudz vairāk kā divas trešdaļas no visiem valsts vērtspapīriem bija Latvijas valsts obligācijas.

Deviņu mēnešu laikā privāto pensiju fondu portfeļos termiņnoguldījumu bankās īpatsvars samazinājās no 3.5% līdz 3%, turpretī prasību uz pieprasījumu īpatsvars pieauga no 10.1% līdz 12.5%. 

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs kopš gada sākuma pieauga par 15.7%, septembra beigās sasniedzot 122.1 milj. eiro, un arī šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī pieauga no 37.4% līdz 40.1%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits deviņu mēnešu laikā pieauga par 11.9 tūkstošiem jeb par 8.5% un septembra beigās sasniedza 248 tūkstošus, t. i. 24.8% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem2.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada 3. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/Ceturkšņa pārskati”.

1 Avots: Bloomberg

2 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv